Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Sokołowskiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim ogłasza przetarg

 • Adres: 08-300 Sokołów Podlaski, Wolności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (025) 7817400, , fax. (025) 7817460
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim
  Wolności 23
  08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie
  tel. (025) 7817400, , fax. (025) 7817460
  REGON: -0000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-sokolowski.bip.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Sokołowskiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Sokołowskiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Całkowite zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. szacuje się na 595 843 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizację oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej zawarty jest w załączniku do SIWZ o nazwie „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” - załącznik nr 1 do SIWZ i stanowi integralną część niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt, w tym za: przebieg i terminowe wykonanie dostaw, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi – określonymi w odpowiednich przepisach dla przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000,- zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 gr)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania działalności i czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia jeśli wykonawca udokumentuje posiadanie aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach