Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miasta i Gminy Działoszyn i jej jednostek organizacyjnych

Miasto i Gmina Działoszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 98355 Działoszyn, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 413 177 , fax. 438 413 680
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Działoszyn
  ul. Piłsudskiego 21
  98355 Działoszyn, woj. łódzkie
  tel. 438 413 177, fax. 438 413 680
  REGON: 73093474300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzialoszyn.e-bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miasta i Gminy Działoszyn i jej jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miasta i Gminy Działoszyn i jej jednostek organizacyjnych” 2. Wspólny Słownik zamówień (CPV): 09310000-5 elektryczność 3. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi II część SIWZ. 4. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą. 5. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 6. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia. 2) Spełnienie innych wymagań określonych w istotnych postanowieniach umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje sie w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 7.000,00 zł. obejmującym okres związania ofertą 2. Wadium we wskazanej wyżej wysokości winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, wniesienie wadium po tym terminie lub innej niż wskazana wyżej kwocie skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. w pieniądzu, 2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, 3. w gwarancjach bankowych, 4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na poniższy rachunek: NBS Działoszyn nr konta 47 9251 0009 0000 1094 2000 0200 z podaniem tytułu „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miasta i Gminy Działoszyn i jej jednostek organizacyjnych." w terminie do dnia 22.01.2019 r. do godziny 10:45. Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Powyższy rachunek jest rachunkiem nie oprocentowanym. 6. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w ust. 3, dokument wadium należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, dołączyć do oferty. 8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 9. Wadium, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 10. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: h) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, i) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, j) kwotę gwarancji, k) termin ważności gwarancji l) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego gdy Wykonawca: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Postanowienia ust. 9 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 3. 12. Gwarancja lub poręczenie mają zawierać zapis: „nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego". 13. Zwrot wadium - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 14. Utrata wadium - Zamawiający zatrzymuje wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 4a-5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię koncesji lub równoważnego dokumentu obowiązującego na terenie Unii Europejskiej potwierdzonego za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa ten z Wykonawców składający ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach