Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Lublińcu

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta im. św. Rafała Kalinowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 42-700 Lubliniec, dr Emila Cyrana 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34/ 356-40-04 , fax. 34/356-41-93
 • Data zamieszczenia: 2023-01-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta im. św. Rafała Kalinowskiego
  dr Emila Cyrana 10
  42-700 Lubliniec, woj. śląskie
  tel. 34/ 356-40-04, fax. 34/356-41-93
  REGON: 001270196
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Lublińcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektuDom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą w Lublińcu przyul. dr Emila Cyrana 10 w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawoenergetyczne (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385).2. Usługi dystrybucji są świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej zOperatorem Systemu Dystrybucji (TAURON DYSTRYBUCJA),3. Podstawowe informacje o zamówieniu:a. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną: 2,b. Punkt poboru zamawiającego: 42-700 Lubliniec, ul. dr Emila Cyrana 10,numer ewidencyjny punktów poboru:1 - nr licznika 13415750, nr PPE: 5903 2242 8300 6543 20,2 - nr licznika 13415795, nr PPE: 5903 2242 8300 6543 37,c. Całkowita moc umowna [kW]: 120,d. Grupa taryfowa wg OSD: G11, G13,e. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh]: 315,f. Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy: kolejna zmiana,g. Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego: Umowa zawartana czas określony do 31.12.2022 r. z Wykonawcą: RESPECT ENERGY S.A.h. Sposób wypowiedzenia umów: Umowa nie wymaga wypowiedzenia,i. Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lublojalnościowych:Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowychi promocyjnych,j. Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa:Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niejzałącznik,k. Informacja o płatnikach: Zamawiający jest płatnikiem należności za zużytą energięelektryczną,l. Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z Zamawiającym w ramach tegopostępowania: 1.4. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy macharakter orientacyjny, służy do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowize strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości.Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie z tytułu nie pobrania przezZamawiającego przewidywanej ilości energii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach