Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego Miasta Kutno

Miasto Kutno ogłasza przetarg

 • Adres: 99-300 Kutno, pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 18
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 24 2531225, 2531100 , fax. 24 2531229
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kutno
  pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 18 18
  99-300 Kutno, woj. łódzkie
  tel. 24 2531225, 2531100, fax. 24 2531229
  REGON: 00052559900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkutno.bip.e-zeto.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego Miasta Kutno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa polegająca na Zakupie energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego Miasta Kutno.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do siwz.
  3. Informacje dodatkowe:
  1) Procedura zmiany sprzedawcy nie będzie przeprowadzana po raz pierwszy.
  2) Dane niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy w wersji elektronicznej.
  3) Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii w zakresie pozycji wskazanych w punktach 1 - 118 Załącznika nr 1 do siwz. Pozostałe umowy w zakresie od 119 do 120 Załącznika nr 1 do siwz są kompleksowe. Wszystkie umowy sprzedaży energii elektrycznej obowiązują do dnia 30 września 2016 r.
  4) Żadna z umów nie została podpisana w ramach ofert promocyjnych i lojalizacyjnych.
  5) Dla punktu 113 w Załączniku nr 1 do siwz należy dokonać zmiany grupy taryfowej na docelową wymienioną w tym załączniku, czyli C12w
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umkutno.bip.e-zeto.eu

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach