Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej – Grupa zakupowa

POWIAT SZAMOTULSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, Wroniecka 30
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 612928700
 • Data zamieszczenia: 2023-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT SZAMOTULSKI
  Wroniecka 30
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. +48 612928700
  REGON: 631257986
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej – Grupa zakupowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Zakup energii elektrycznej – Grupa zakupowa.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym wolumenie 1016583 kWh, w tym:C11: 32334 kWhC12A: 317177 kWhC21: 236862 kWhC110: 400 kWhG11: 376310 kWhC22A: 53500 kWhDostawy energii elektrycznej odbywać się będą dla potrzeb PPE - szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej - lokali i obiektów stanowią Załączniki nr od 2-1 do 2-11 do SWZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera także – zał. Nr 3 do SWZ – istotne postanowienia umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach