Przetargi.pl
„Zakup energii elektrycznej dla potrzeb grupy zakupowej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. – upoważniony zamawiający Powiat Świdwiński”

Powiat Świdwiński ogłasza przetarg

 • Adres: 78-300 Świdwin, ul. Mieszka I
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3650301, 3650335 , fax. 943 650 330
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Świdwiński
  ul. Mieszka I 16
  78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3650301, 3650335, fax. 943 650 330
  REGON: 33092078800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatswidwinski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup energii elektrycznej dla potrzeb grupy zakupowej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. – upoważniony zamawiający Powiat Świdwiński”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022 (24 miesiące) do 775 punktów poboru energii (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 12 860 010 kWh, z tego: 1) dla potrzeb oświetlenia ulicznego – taryfa C12a (ilość układów pomiarowych 148 szt.), strefa dzienna – 577 027 kWh, strefa nocna – 956 790 kWh; 2) do obiektów – taryfy C1x, C2x, G1x (ilość układów pomiarowych 627 szt.), całodobowa (uśredniona) – 11 326 193 kWh. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach