Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej dla Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego ATOL sp. z o.o.

Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny ATOL Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Brzozowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 782-39-70 , fax. 71 782-39-73
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny ATOL Sp. z o. o.
  ul. Brzozowa 7
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 782-39-70, fax. 71 782-39-73
  REGON: 20270712000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.atol.olesnica.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej dla Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego ATOL sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. W ramach zamówienia Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny ATOL sp. z o.o. zawrze z Wykonawcą umowę na sprzedaż energii elektrycznej dla wszystkich posiadanych punktów poboru energii elektrycznej (tu: 6 Punktów Poboru Energii zasilających obiekty Zamawiającego). 2. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do 6 Punktów Poboru Energii elektrycznej należących do OKR ATOL opisanych w Załącznik nr 1 do SIWZ - Bilans elektroenergetyczny dla punktów poboru należących do OKR ATOL sp. z o.o. – prognoza roczna. 3. Szczegółowe dane punktów poboru energii elektrycznej tj.: wg TAURON Dystrybucja S.A. tj.: adres, moc umowna, zabezpieczenie, grupa taryfowa oraz prognozowane roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną zostały przedstawione w Załącznik nr 1 do SIWZ - Bilans elektroenergetyczny dla punktów poboru należących do OKR ATOL sp. z o.o. – prognoza roczna. 4. Przewidywana roczna ilość dostarczanej energii elektrycznej wynosić będzie 2366981,0 kWh (2366,981 MWh) (+/-10%), w tym energia elektryczna rozliczana odpowiednio: W zestawieniu na strefy: a. taryfa B23 strefa I w szczycie przedpołudniowym: 379282,0 kWh b. taryfa B23 strefa II w szczycie popołudniowym: 257928,0 kWh c. taryfa B23 strefa III w pozostałych godzinach doby: 1476958,0 kWh d. taryfa C22a w szczycie: 901,0 kWh e. taryfa C22a poza szczytem: 3321,0 kWh f. taryfa C21 całodobowo: 166411,0 kWh g. taryfa C11 całodobowo: 82180,0 kWh w zestawieniu na taryfy bez podziału na strefy: a. taryfa B23: 2114168,0 kWh b. taryfa C22a: 4222,0 kWh c. taryfa C21: 166411,0 kWh d. taryfa C11: 82180,0 kWh 5. Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosić będzie łącznie 734 kW.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: posiada koncesję (obowiązującą przez cały okres obowiązywania umowy) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. • Oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej z OSD ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach