Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej dla Miasta Rawa Mazowiecka oraz jednostek organizacyjnych

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 144 201 , fax. 468 142 628
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
  pl. Piłsudskiego 5
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 468 144 201, fax. 468 142 628
  REGON: 52648100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawamazowiecka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej dla Miasta Rawa Mazowiecka oraz jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.), wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający działa w imieniu własnym i na podstawie podpisanego Porozumienia (do wglądu w siedzibie Zamawiającego) jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania przetargowego w imieniu jednostek organizacyjnych: • Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś”, • Przedszkole Miejskie Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”, • Przedszkole Miejskie Nr 2 „Niezapominajka”, • Przedszkole Miejskie Nr 3 „Bajkowy Zakątek”, • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej, • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, • Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II, • Muzeum Ziemi Rawskiej, • Miejski Dom Kultury. 3. Zamawiający oświadcza, że:  procedura wyboru dostawcy energii elektrycznej w formie przetargu odbywa się po raz kolejny;  zawarł umowy sprzedaży energii elektrycznej dla 86 PPE z TRMEW Obrót SA, obowiązujące do 30-04-2020 r., zgodnie z zał. Nr 1 do SIWZ;  zawarł umowy świadczenia usługi dystrybucji z PGE Dystrybucja SA, na czas nieokreślony, zgodnie z zał. Nr 1 do SIWZ;  zawarł umowę sprzedaży energii i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla 1 PPE z PGE Obrót SA, na czas nieokreślony, zgodnie z zał. Nr 1 do SIWZ;  dla PPE PLZELD021193570112 (poz. 74 w zał. nr 1 do SIWZ) wystąpił do PGE Dystrybucja SA o zmianę taryfy C23 na C12a z jednoczesnym zmniejszeniem mocy zamówionej do 40 kW;  dla PPE PLZELD021065220178 (poz. 87 w zał. nr 1 do SIWZ) wystąpił do PGE Dystrybucja SA o zmianę taryfy C21 na C23 i zwiększenie mocy zamówionej do 52 kW;  wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy, udostępni dane o PPE w formie elektronicznej. 4. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do obiektów Zamawiającego, w okresie od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r. wynosi 1 136 873 kWh - zał. nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełnienie warunku zostanie uznane, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach