Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej dla Aquapark Granit Strzelin

Strzelińskie Centrum Sportowo–Edukacyjne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 57-100 Strzelin, ul. gen. Leopolda Okulickiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (71) 39 21 267 , fax. (71) 39 21 267
 • Data zamieszczenia: 2020-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Strzelińskie Centrum Sportowo–Edukacyjne Sp. z o.o.
  ul. gen. Leopolda Okulickiego 10
  57-100 Strzelin, woj. dolnośląskie
  tel. (71) 39 21 267, fax. (71) 39 21 267
  REGON: 21517072000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aquaparkstrzelin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej dla Aquapark Granit Strzelin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego, zgodnie z wykazem punktów poboru stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Zakup energii dla poszczególnych grup taryfowych realizowany będzie w niżej wskazanych wielkościach: L.p. Grupa taryfowa Planowane zużycie w kWh: 1 C22B 850000; 2 C21 120000; 3 C21 50000; 4 C21 30000. Razem 1050000 kWh
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą posiadanie: a) aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie realizacji umowy, b) aktualnej umowy lub promesy umowy z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do obiektów Zamawiającego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców: a) formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, d) jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy, to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 4 do SIWZ, e) formularz cenowy – zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ f) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 2 ) Dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona – Wykonawca składa na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp to jest: a) aktualnie obowiązująca koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważna w okresie realizacji umowy, b) oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualną umowę lub promesę umowy z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do obiektów Zamawiającego – załącznik nr 6 do SIWZ c) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach