Przetargi.pl
Zakup dwóch fabrycznie nowych mikrobusów 9-osobowych (8+1) dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach

Powiat Starachowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Dr W. Borkowskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 760 900 , fax. 412 760 902
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Starachowicki
  ul. Dr W. Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 760 900, fax. 412 760 902
  REGON: 29100939500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat.starachowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup dwóch fabrycznie nowych mikrobusów 9-osobowych (8+1) dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy dostawy 2 szt. samochodów 1. Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 r 2. Lakier metalik 3.Wnętrze wyłożone tkaniną, tapicerka w kolorze ciemnym 4. Silnik diesel, moc min. 100 KM 5. Pojemność silnika min. 1900 cm? 6. Maksymalny moment obrotowy min. 280 Nm 7. Samochód spełniający normy emisji spalin Euro 6 8. Samochód 9-cio miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych min. jednego wózka inwalidzkiego. III rząd z pojedynczymi fotelami z możliwością szybkiego demontażu. Mocowanie wózka zamiennie ze środkowym fotelem w III rzędzie. 9. Homologacja pojazdu dla przewozu osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr.3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach