Przetargi.pl
Zakup dwóch ambulansów sanitarnych o standardzie "P" wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego ujęte w dwóch zadaniach

Szpital Powiatowy Limanowa ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183 372 710 , fax. 183 372 710
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy Limanowa
  ul. Piłsudskiego 61
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 183 372 710, fax. 183 372 710
  REGON: 30437800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitallimanowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ - Szpital Powiatowy w Limanowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup dwóch ambulansów sanitarnych o standardzie "P" wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego ujęte w dwóch zadaniach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup ambulansów sanitarnych o standardzie "P" wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego - 2 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Atest potwierdzający, że oferowany ambulans jest zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach dot. warunków technicznych pojazdów (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. Dz.U. 2016, poz 2022.) oraz odpowiada wymaganiom określonym w normie PN EN 1789; 2011 dla ambulansu i PN EN 1865 dla sprzętu med.i są zgodne z normami określonymi w Zarządzeniu nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20.10.2011 Deklaracja zgodności na zestaw. Parametry techniczne zestawu zgodne z normą PN EN 1865 i PN EN 1789 dla potwierdzenia załączyć deklarację zgodności CE Protokół z badań wytrzymałościowych całego jednorodnego zabudowanego nadwozia ambulansu zgodnie z normą PN EN 1789 Oświadczenie wykonawcy, iż zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich dokumentów umożliwiających rejestrację ambulansu jako samochód specjalny - sanitarny w tym świadectwo homologacji dla samochodu bazowego, wyprodukowanego zgodnie z Normą czystości spalin EURO 6, oraz świadectwo homologacji dla samochodu po zabudowie. Ambulans musi odpowiadać przepisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz.U. z 2016, poz. 2022 ) oraz, że załączy karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim wraz z danymi technicznymi oferowanego ambulansu i na każde urządzenie użyte do zabudowy ambulansu oraz wyposażenie medyczne z dostawą pojazdu. Oświadczenie wykonawcy, że posiada wszystkie dokumenty dopuszczajace do obrotu odpowiednio dla urządzeń wchodzących w skład wyposażenia przedziału medycznego, instalacji tlenowej, punkty poboru gazu, przepływomierz, reduktory (deklaracje zgodności CE, ważne zaświadczenia o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania) - zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku (Dz.U. 2019.175) Na każde żądanie Zamawiającego przedstawienia właściwych dokumentów Wykonawca niezwłocznie je prześle. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach