Przetargi.pl
Zakup dostępu na jeden rok do danych nt.światowych gospodarek i przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych - 3 części

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 00-025 Warszawa, Krucza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3349800, 3349966 , fax. 223 349 999
 • Data zamieszczenia: 2021-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
  Krucza 50
  00-025 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3349800, 3349966, fax. 223 349 999
  REGON: 01297066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.paih.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup dostępu na jeden rok do danych nt.światowych gospodarek i przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych - 3 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotemzamówienia jest zakup dostępu na jeden rok do danych nt. światowych gospodarek i przedsiębiorstw narynkach międzynarodowych (poprzez zakup dostępu do specjalistycznych serwisów internetowych).Zamówienie zostało podzielone na 3 części: 1. Część I: Zakup dostępu do serwisu internetowego stanowiącego agregat informacji nt. światowych gospodarek z zakresu makroekonomii, sektorów gospodarki,działalności spółek, artykułów prasowych, raportów analitycznych i aktów prawnych. Serwis musi oferować dostęp do następujących informacji w języku polskim i angielskim: - dostęp do pogłębionych analiz oraz raportów dotyczących poszczególnych sektorów gospodarki (co najmniej: motoryzacyjnego, lotniczego;maszynowego; BSS), - dostęp do informacji dotyczących spółek aktywnych na poszczególnych rynkach, -dane makroekonomiczne wraz prognozami. - serwis nie będzie zawierała danych osobowych. - Wykonawcanie będzie przekazywał Zamawiającemu danych osobowych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostęp doserwisu dla 10 użytkowników Zamawiającego, z których przynajmniej jeden powinien mieć dostęp doinformacji na temat planowanych i zrealizowanych fuzji i przejęć. Zamawiający wymaga, by funkcjonalnościserwisu obejmowały możliwość eksportu danych co najmniej: do formatów Excel, Word i PDF orazmożliwość wprowadzania indywidualnych ustawień użytkownika na poziomie monitorowania danych, zalertami włącznie. 2. Część II. Zakup dostępu do internetowej bazy danych polskich i zagranicznych osóbprawnych. Serwis musi oferować dostęp co najmniej w języku polskim i angielskim do informacji o osobachprawnych polskich i zagranicznych z łącznie przynajmniej 60 krajów świata obejmujących co najmniej: •pełną lub skróconą nazwę osoby prawnej, • nr w rejestrze przedsiębiorstw, • branżę wg. słów kluczowychi/lub klasyfikacji NACE/ISIC/PKD/EKD i/ lub innej klasyfikacji szczegółowej na poziomie co najmniej 4cyfr, • informację nt. produkowanych lub dystrybuowanych produktów, wraz z klasyfikacją hasełproduktowych; • lokalizację - region wg podziału administracyjnego, miasto, • dokładny adres siedziby -pełna nazwa, miasto, ulica, kod, kapitał, telefon, fax, strona www, e-mail, • rodzaj działalności - produkcja,dystrybucja, usługi, import, eksport, • kluczowe wartości: obrót, zatrudnienie, • kraje docelowe importu ieksportu, • inne informacje - forma prawna. • serwis nie będzie zawierał danych osobowych. • Wykonawcanie będzie przekazywał Zamawiającemu danych osobowych. Serwis ma umożliwiać przeszukiwanie bazy powszystkich ww. polach oraz umożliwiać eksport danych do formatu typu Excel, z limitem eksportów napoziomie min. 125 000 rekordów rocznie i możliwością udostępniania tak pozyskanych danych klientomZamawiającego i do jego oddziałów zagranicznych. Dostęp do serwisu ma być zapewniony do co najmniej85 kont dla pracowników Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. oraz pracowników jej zagranicznych biur handlowych. Serwis musi oferować dostęp do informacji w języku polskim i angielskim. 3. Część III.Zakup dostępu do bazy raportów umożliwiających analizę kondycji finansowej osób prawnych polskich i zagranicznych i ryzyka współpracy z nimi. Serwis powinien zapewniać dostęp za pośrednictwem sieci Internet do raportów umożliwiających analizę kondycji finansowej osób prawnych polskich i zagranicznych oraz ryzyka współpracy z nimi. Serwis musi oferować możliwość weryfikacji osób prawnych na rynku polskim i co najmniej 60 rynkach zagranicznych pod kątem wiarygodności finansowej podmiotów,potencjału współpracy i wiarygodności handlowo-inwestycyjnej. Serwis nie będzie zawierał danych osobowych. Wykonawca nie będzie przekazywał Zamawiającemu danych osobowych. Raporty nt.wiarygodności powinny być udostępniane w wersji co najmniej angielskiej oraz w plikach w formatach typu .pdf oraz Word/Excel. Zamawiający zakłada, że w okresie obowiązywania umowy zamówi do 500 raportów dotyczących osób prawnych z różnych krajów. O ile raport dotyczący konkretnej osoby prawnej nie będzie dostępny w bazie lub jego aktualność nie będzie zadowalająca, a Wykonawca będzie dostarczał informacje nt. osób prawnych z danego rynku zagranicznego, dostarczy on raport nt. osoby prawnej nieujętej w bazie w terminie nieprzekraczającym 7 dni dla krajów europejskich i 14 dni dla krajów pozaeuropejskich od momentu jego zamówienia przez Zamawiającego. Dostęp do bazy powinien być zapewniony dla co najmniej trzech stanowisk w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64216200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach