Przetargi.pl
Zakup ( dostawa) produktu leczniczego - Thiotepa - 1 pakiet

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-848 Poznań, ul. Długa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 549 121, , fax. 618 529 472
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Długa 42371
  61-848 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 549 121, , fax. 618 529 472
  REGON: 28882800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skpp.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup ( dostawa) produktu leczniczego - Thiotepa - 1 pakiet
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup ( dostawa) produktu leczniczego - Thiotepa. Zamówienie składa się z 1 pakietu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33690000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który posiada uprawnienie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, na potwierdzenie spełnienia tego warunku przedłoży: zezwolenie (koncesja) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w stosunku do przedmiotu zamówienia(nie dotyczy wyrobów medycznych), zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku Wykonawca dostarczy na wezwanie Zamawiającego. Zgodnie z treścią SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony „Formularz ofertowy”, zgodny z wzorem, załącznik nr 2 do SIWZ i wykaz przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 (tabela) zgodnie z wzorem. Wykonawca w formularzu ofertowym uwzględni wszystkie elementy wymienione przez Zamawiającego we wzorze załącznika nr 1 i 2 do SIWZ. 2) oświadczenie, z którego wynikało będzie jaką część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i poda firmy podwykonawców, w związku z pkt 1.4 SIWZ 3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 4) Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - w przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne. Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. W sytuacji, gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowę należy przedłożyć do dnia podpisania umowy. 5) Wykonawca do oferty dołączy oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu i załącznik nr 5 dotyczący braku podstaw do wykluczenia. 6) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 10 do SIWZ Wykonawca dołączy do oferty. Wykonawca ponadto, przekaże Zamawiającemu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach