Przetargi.pl
ZAKUP, DOSTAWA, KWALIFIKACJA OPERACYJNA DWÓCH WIRÓWEK DO PREPARATYKI KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I PODŁĄCZENIEM DO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO BANK KRWI ORAZ PRZESZKOLENIE PERSONELU Z OBSŁUGI URZĄDZENIA

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-482 Szczecin, Aleja Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4243600, 4243604 , fax. 91 4221 898
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
  Aleja Wojska Polskiego 80/82
  70-482 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4243600, 4243604, fax. 91 4221 898
  REGON: 29246800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krwiodawstwo.szczecin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP, DOSTAWA, KWALIFIKACJA OPERACYJNA DWÓCH WIRÓWEK DO PREPARATYKI KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I PODŁĄCZENIEM DO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO BANK KRWI ORAZ PRZESZKOLENIE PERSONELU Z OBSŁUGI URZĄDZENIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja, kwalifikacja operacyjna dwóch wirówek do preparatyki krwi i jej składników wraz z oprogramowaniem i podłączeniem do systemu komputerowego Bank Krwi oraz przeszkolenie personalu z obsługi urządzenia w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. 2. Przedmiot zamówienia posiada certyfikat CE i jest wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych (tj. deklarację zgodności potwierdzającą oznakowanie wirówek znakiem CE, o którym mowa w ustawie z dnia 10.05.2010 r. o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy), w innym przypadku deklarację zgodności potwierdzającą oznakowanie przedmiotu zamówienia znakiem CE). 3. Urządzenie nie starsze niż z 2019 roku. 4. Wykonawca realizując zamówienia jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także wewnętrznymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązujących u Zamawiającego. Tym samym Zamawiający zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w sytuacjach w których to Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych, Wykonawca zobowiązany będzie się do zapewnienia poufności danych osobowych, do których może mieć dostęp przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a w szczególności do tego, żeby nie przekazywać, nie ujawniać i nie udostępniać tych danych osobom trzecim. 5. Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42931000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych). 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – 10 1130 1176 0022 2126 9820 0001, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w przetargu nieograniczonym pn. „Zakup, dostawa, kwalifikacja operacyjna dwóch wirówek do preparatyki krwi i jej składników wraz z oprogramowaniem i podłączeniem do systemu komputerowego bank krwi oraz przeszkolenie personelu z obsługi urządzenia, znak sprawy 6/ZP/2020” 4. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 5. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 2 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji/poręczeniu. Konieczne jest, aby z treści ww. dokumentu wynikała odpowiedzialność Gwaranta za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 7. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 – 5 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia wystawienia dokumentu wadialnego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wystawieniem dokumentu wadialnego
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Uwaga: W przypadku wykonawców nie należących do żadnej grupy kapitałowej, Zamawiający dopuszcza aby powyższe oświadczenie złożyć wraz z ofertą. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji złożonego oświadczenia, gdy w toku postępowania zmieni się jego sytuacja tj. włączenie do grupy kapitałowej. 2. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą (w przypadku pełnomocnictw - oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy pod którym Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 5. UWAGA: Zamawiający zaleca złożenie wraz z ofertą specyfikacji technicznych/kart produktu/kart katalogowych dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z postanowieniami i rozdziału VIII SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną