Przetargi.pl
Zakup, dostawa i montaż mebli na Oddział Intensywnej Terapii w ramach inwestycji pn. Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 28-200 Staszów, ul. 11 Listopada
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48158643241 , fax. +48158646876
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. 11 Listopada 78
  28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie
  tel. +48158643241, fax. +48158646876
  REGON: 00030239100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalstaszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa i montaż mebli na Oddział Intensywnej Terapii w ramach inwestycji pn. Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawa i montaż mebli na Oddział Intensywnej Terapii w ramach inwestycji pn. Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. 2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry wraz z innymi szczegółowymi warunkami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są w załącznikach numer 1, 2 i 3 oraz w projekcie umowy. 4.Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi: a)spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia - załączniki z wymaganymi parametrami technicznymi. b)być fabrycznie nowy, w pełni sprawny, c)odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, d)być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, e)nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich; f)być realizowany zgodnie z wymogami producenta, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ. 5.Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)Formularz oferty; b)Formularz asortymentowo cenowy, c)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, d)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, e)Pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, f)Informacja o zasadności zastrzeżonej tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 8 ust 3 Ustawy Pzp. – (jeżeli Wykonawca dokonał takiego zastrzeżenia w swojej ofercie); g)Aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu – W przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, h)Zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p, Grupa kapitałowa: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności (wraz z informacją, iż członkowie grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w danym postępowaniu ) lub braku przynależności do tej samej grup/y kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów i złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 14 w/w ustawy poprzez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Wykonawca wraz ze złożonym oświadczeniem o przynależności do tej samej grupy kapitałowej i złożeniu odrębnych ofert może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej może załączyć w/w oświadczenie wraz ze składaną ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach