Przetargi.pl
Zakup Chodziarek farmaceutycznych w ramach zadania inwestycyjnego: Wyposażenie medyczne niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej SPZOZ

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Szpitalna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 5065100 , fax. 25 7591666
 • Data zamieszczenia: 2021-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 37
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 25 5065100, fax. 25 7591666
  REGON: 71235110000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup Chodziarek farmaceutycznych w ramach zadania inwestycyjnego: Wyposażenie medyczne niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej SPZOZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest na zakup Chłodziarek farmaceutycznych dla SPZOZ w Mińsku Mazowieckim - w asortymencie, ilości i o parametrach wymaganych określonych w: a) Załączniku Nr 2 do Zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia, b) Załączniku Nr 3 do Zaproszenia - Formularz cenowy Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do Zaproszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39711130-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach