Przetargi.pl
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie w 2021 r.

Gmina Osina ogłasza przetarg

 • Adres: 72-221 Osina, Osina
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 911 814 , fax. 913 910 390
 • Data zamieszczenia: 2020-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osina
  Osina 62
  72-221 Osina, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 911 814, fax. 913 910 390
  REGON: 81168426100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie w 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie, mieszkających na terenie Gminy Osina i w miejscowości Olchowo, gm. Nowogard. Bilety zakupywane będą przez Zamawiającego od dnia powrotu uczniów klas 4-8 szkół podstawowych do szkół, lecz nie wcześniej, niż od 1 lutego 2021 r., i nie później niż od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r., zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem tras i godzin. Przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia opieki uczniom podczas wsiadania, przewozu oraz wysiadania z autobusu. Opiekunem będzie inna osoba, niż kierowca autobusu. Przewozy uczniów realizowane będą w ramach komunikacji regularnej, którą prowadzić będzie Wykonawca. Szacunkowa liczba uczniów wynosi 121, zamieszkałych w 9 miejscowościach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 3.000,00 (trzy tysiące) zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Numer konta: 39 9375 1012 4200 3216 2000 0020 5. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, określonej w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 6. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień, jeżeli posiadać będzie licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, obowiązującą przez cały okres realizacji zamówienia, wydanej zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.) (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że co najmniej jeden z nich spełnia samodzielnie ten warunek).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ i formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach