Przetargi.pl
Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych będących podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Szumowie.

Warsztat Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN ogłasza przetarg

 • Adres: 18-305 Szumowo, ul. Cmentarna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 476 90 90 , fax. 86 476 90 90
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warsztat Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN
  ul. Cmentarna 11
  18-305 Szumowo, woj. podlaskie
  tel. 86 476 90 90, fax. 86 476 90 90
  REGON: 40023524000300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ug-szumowo.pbip.pl , wtzszumowo.pl/zamowienia-publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych będących podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Szumowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych będących podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Szumowie o parametrach technicznych opisanych w załączniku Nr 1 do SIWZ. Pojazd musi być fabrycznie nowy i spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym.. Autobus musi posiadać certyfikaty zgodności z normami CE, musi spełniać wymagania przepisów prawa, w szczególności wymagania ustawy z 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn.zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) i posiadać homologację. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik Nr 1 do SIWZ. 3. Minimalny okres gwarancji serwisowej na samochód bazowy Zamawiający ustalił na 24 miesięcy, maksymalny na 60 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34121000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Jeżeli Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, korzysta z zasobów innych podmiotów, winien przedstawić Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia. 2) Wykonawca zobowiązany jest na tych samych zasadach przedstawić dokumenty dotyczące podwykonawcy oraz innych podmiotów dla Zamawiającego potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. 3) wypełniony druk oferty – Załącznik Nr 2; 4) wypełniony druk oświadczenia – Załącznik Nr 3; 5) wypełniony druk oświadczenia – Załącznik Nr 4; 6) wypełniony druk wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy)- Załącznik nr 6; 7) parafowany projekt umowy - Załącznik nr 7;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach