Przetargi.pl
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5623247, 5623254 , fax. 825 623 247
 • Data zamieszczenia: 2019-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
  ul. Ceramiczna 1
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 082 5623247, 5623254, fax. 825 623 247
  REGON: 11019690800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.chelm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Chełmie z podziałem na 7 zadań 1) Zadanie nr 1 - Defibrylator - 2 szt. 2) Zadanie nr 2- Aparat USG -1 szt. 3) Zadanie nr 3- Pompy infuzyjne- 4 sztuki 4) Zadanie nr 4- Pulsoksymetr - 4 sztuki 5) Zadanie nr 5- Zestaw do trudnej intubacji- 1 sztuka 6) Zadanie nr 6- Zestaw do intubacji i wentylacji - 2 sztuki 7) Zadanie nr 7- Aparat do powierzchownego ogrzewania pacjenta- 1 sztuka. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zawiera załącznik nr 2 do SIWZ- Wykaz parametrów techniczno - funkcjonalnych. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje warunków udziału w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej, zamiast dokumentu -odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 wyżej cytowanej ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwo lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższych postanowień nie stosuje się do Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 wyżej cytowanej ustawy. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy – Prawo zamówień publicznych, przed wykluczeniem Wykonawcy Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku powoływania się na inny podmiot, Wykonawca składa oprócz oświadczenia, że nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, także dokument na wykluczenie w odniesieniu do tych podmiotów. 5. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się składają wspólną ofertę, przy czym oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz dokumenty na wykluczenie, muszą być złożone osobno przez każdego z Wykonawców. 6.Wykonawca wraz z ofertą składa:1) formularz oferty [załącznik nr 1] 2) Wykaz parametrów techniczno- funkcjonalnych- załącznik nr 2 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ, 4) stosowne pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5) oświadczenie, o którym mowa w dziale XIV ust. 5 SIWZ– o ile dotyczy, 6) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli na te zasoby powołuje się, 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu: - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku składania oferty wspólnej, oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej składane jest przez każdy podmiot osobno.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach