Przetargi.pl
Zakup 9 osobowego samochodu – mikrobusa, przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III na 2019 – obszar D – Likwidacja barier transportowych

Gmina Łubianka ogłasza przetarg

 • Adres: 87-152 Łubianka, Al. Jana Pawła II
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 566 788 217
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łubianka
  Al. Jana Pawła II 8
  87-152 Łubianka
  tel. 566 788 217
  REGON: 53975600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lubianka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup 9 osobowego samochodu – mikrobusa, przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III na 2019 – obszar D – Likwidacja barier transportowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: „Zakup 9 osobowego samochodu – mikrobusa, przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III na 2019 – obszar D – Likwidacja barier transportowych.” 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego samochodu fabrycznie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III na 2019 – obszar D – Likwidacja barier transportowych współfinansowanego ze środków PEFRON. Dopuszcza się zakup samochodu z rocznika 2019. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – warunki techniczne. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 5. Oferty częściowe i wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6. Zamawiający nie przewiduje: • zawarcia umowy ramowej; • wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; • zamawiający nie określa wymagań o których mowa w art. 29 ust 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust 2 ustawy; • rozliczeń między Wykonawcą, a Zamawiającym w walutach obcych; • udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP. 7. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy wyprodukowany w 2019 lub w 2020 r., przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Ponadto musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990. 2244, 2322, z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752, 870, 1123, 1180, 1466, 1501, 1556, 1579, 1818, 2020, 2202). 8. Przedmiot zamówienia powinien posiadać świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to pojazd dopuszczony do ruchu, jako samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. 9. Pojazd powinien być oznakowany z przodu i z tyłu symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym. 10. Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu ( faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd- badanie techniczne). Na zastosowane podzespoły lub akcesoria dla osób niepełnosprawnych Wykonawca w dniu odbioru przedstawi odpowiednie certyfikaty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z przepisów prawa

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną