Przetargi.pl
Zakup 20 – osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem

Powiat Niżański ogłasza przetarg

 • Adres: 37-400 Nisko, Pl. Wolności
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 412 057 , fax. 158 412 700
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Niżański
  Pl. Wolności 2
  37-400 Nisko, woj. podkarpackie
  tel. 158 412 057, fax. 158 412 700
  REGON: 83040919800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-nisko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup 20 – osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Zakup 20 – osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem. 3. Wymagania dotyczące pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych: • Fabrycznie nowy, nieużywany do pierwszej rejestracji • Rok produkcji 2018/2019 • Dopuszczalna masa całkowita (DMC) do 15t • Rozstaw osi minimum 4000mm • Silnik o zapłonie samoczynnym (wysokoprężny), którego moc maksymalna wynosi co najmniej 125kW, a pojemność skokowa 1950cm3 • Ręczna skrzynia biegów, 6 stopniowa • Możliwość serwisowania pojazdu w Autoryzowanej Stacji Obsługi na terenie województwa podkarpackiego • Pojazd musi być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w liczbie co najmniej dwóch (Przystosowanie/zabudowa musi być w pełni atestowana) • Poza kierowcą i osobami na wózkach pojazd powinien przewieźć na miejscach siedzących 17 pasażerów lub więcej Wymagania co do wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa jazdy oraz komfortu podróżujących • Układ ABS • Układ stabilizacji toru jazdy (ESP lub inna nazwa w zależności od nomenklatury producenta) • Hamulce tarczowe na wszystkich osiach • Wspomaganie układu kierowniczego • Regulacja koła kierownicy w dwóch płaszczyznach • Pasy bezpieczeństwa dla każdego miejsca pasażerskiego • Poduszka powietrzna kierowcy • Lusterko wsteczne wewnętrzne • Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów • Wskazane czujniki parkowania • Pełnowymiarowe koło zapasowe • Apteczka z wyposażeniem • Trójkąt ostrzegawczy • Gaśnica • Zestaw narzędzi do wykonania podstawowych czynności obsługowych (klucz do kół, podnośnik/lewarek, itd.) • Tempomat (regulator prędkości) • System multimedialny z radiem CD, MP3, modułem Bluetooth wraz z nagłośnieniem na przednią i tylną część pojazdu • Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca sterowanie radiem i zestawem głośnomówiącym • Lusterka elektrycznie regulowane, ogrzewane, ze wskazaniem by były również elektrycznie składane • Szyby przednie sterowane elektrycznie • Pełne przeszklenie przestrzeni pasażerskiej, szyby dodatkowo przyciemnione • Drzwi tylne o zwiększonym kącie otwarcia (jeśli występują) • Najazdy umożliwiające wjazd osobom na wózkach inwalidzkich – chowane w spód • Indywidualne oświetlenie dla każdego z miejsc pasażerskich • Fotel kierowcy amortyzowany • Podłoga wyłożona antypoślizgową, łatwo zmywalną, odporną na uszkodzenia mechaniczne wykładziną. • Pełne poszycie ścian bocznych wewnątrz pojazdu • Podsufitka tapicerowana • Uchwyty i stopnie ułatwiające wsiadanie • Podłokietnik fotela kierowcy • Podłokietniki w przestrzeni pasażerskiej (jeśli jest to możliwe) • Wskazana ogrzewana przednia szyba • Wskazane ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej • Ogrzewanie postojowe • Układ klimatyzacji dla przestrzeni kierowcy oraz kabiny pasażerskiej • Autoalarm • Immobiliser • Centralny zamek sterowany pilotem • Dodatkowe kluczyki • Instrukcja obsługi w języku polskim. • Oznakowanie samochodu dla osób niepełnosprawnych O ile nie wynika inaczej z powyższego opisu fabrycznie nowe, nieużywane musi być również całe wyposażenie pojazdu (np. opony, apteczka, dywaniki itp.) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt pod adres Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudniku nad Sanem, ul. Mickiewicza 38, 37 – 420 Rudnik nad Sanem. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34120000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.500,00 (słownie: pięć tysięcy pięćset 00/100 zł). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r. do godz. 10:45. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Nr konta 77 9430 0006 0038 3464 2000 0004, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w zakresie spełnienia tego warunku nie stawia szczególnych wymagań,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Oświadczenie Wykonawcy zgodne art. 25 ust. 1 pkt 3 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 4) Pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zmówienia publicznego (jeżeli dotyczy). 5) Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach