Przetargi.pl
Zakup 1 sztuki lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego typu pick-up z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kostuchnie w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-750 Katowice, Szarych Szeregów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 604270417, 604270417
 • Data zamieszczenia: 2019-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Kostuchnie w Katowicach
  Szarych Szeregów 62
  40-750 Katowice, woj. śląskie
  tel. 604270417, 604270417
  REGON: 272702091
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ospkostuchna.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup 1 sztuki lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego typu pick-up z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 sztuki lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego typu pick-up z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie 2. Zamawiający wymaga, by dostarczany pojazd (wraz z dostarczanym wyposażeniem) był fabrycznie nowym, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2019 roku, a także posiadał wszystkie wymagane prawem certyfikaty dopuszczające pojazd do ruchu i użytkowania jako uprzywilejowany pojazd. 3. Pojazd powinien: a) spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260), z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, b) spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2, c) odpowiadał wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. „w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania” (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002) oraz Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 roku „zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania” (Dz. U. Nr 85 poz. 553). d) posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo musi być ważne na dzień odbioru pojazdu. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i przekazania Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu. 5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego dokumenty stanowiące dowód spełniania przez dostawę wymaganych norm i przepisów oraz wymaganych parametrów (świadectwa, zaświadczenie, karty katalogowe, instrukcje, itp.) w celu akceptacji i oceny zgodności ze Szczegółową specyfikacją techniczną. 6. Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu karty gwarancyjne do zamontowanego nowego fabrycznie sprzętu uwzględnionego w zał. 6 – Szczegółowa specyfikacja techniczna. 7. Wykonawca zobowiązany będzie również do rozmieszczenia i zamontowania sprzętu, którym dysponuje OSP Kostuchna. Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu w celu jego optymalnego rozmieszczenia i zamontowania. 8. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia użytkowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi pojazdu. 9. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu koordynowania prawidłowego przebiegu dostawy oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 10. Warunki płatności: wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy dostawy podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 11. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć samochód wraz zamontowanymi urządzeniami w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz udzielić gwarancji i rękojmi nie krótszej niż 24 miesiące od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6) Jeśli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, a podmiot udostępniający te zdolności nabył je przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która odpowiada udostępnianym zdolnościom.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach