Przetargi.pl
Zakończenie prac remontowych w lokalach mieszkalnych

GMINA BYTOM - BYTOMSKIE MIESZKANIA ogłasza przetarg

 • Adres: 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BYTOM - BYTOMSKIE MIESZKANIA
  ul. Armii Krajowej 54b
  41-909 Bytom, woj. śląskie
  REGON: 242615406
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bm.bytom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakończenie prac remontowych w lokalach mieszkalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  cz. 1 - Zakończenie prac remontowych w lokalach przy ul. Katowicka 49/10, ul. Katowicka 51/1, ul. Katowicka 51/8cz. 2 - Zakończenie prac remontowych w lokalach przy ul. Katowicka 53/1, ul. Katowicka 53/2, ul. Katowicka 53/3, ul. Katowicka 53/6cz. 3 - Zakończenie prac remontowych w lokalach przy ul. Katowicka 59/5, ul. Katowicka 59/6 i 7, ul. Matejki 46/4, ul. Matejki 46/5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:1 300,00 zł – w odniesieniu do Części 11 600,00 zł – w odniesieniu do Części 21 000,00 zł – w odniesieniu do Części 32. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu,b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego VeloBank S.A. Oddział w Bytomiu nr 15 1560 1049 2103 2408 7777 0004 z opisaniem przelewu: „wadium – DZP-TP1-22/2023 Zakończenie prac remontowych w lokalach mieszkalnych – w odniesieniu do Części…”5. UWAGA: Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuję z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert).6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zaleca się złożyć wraz z ofertą potwierdzenie nadania przelewu.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 lit. b-d, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej zaleca się złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową w wydzielonym odrębnym pliku.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach