Przetargi.pl
Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ogłasza przetarg

 • Adres: 00-828 Warszawa, Aleja Jana Pawła II 13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Aleja Jana Pawła II 13
  00-828 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 012059538
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowy fundusz celowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla maksymalnie 330 pracowników Biura i Oddziałów PFRON przez okres 12 miesięcy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach