Przetargi.pl
Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie

Gmina Pakość ogłasza przetarg

 • Adres: 88-170 Pakość, ul. Rynek
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 5666073 (74), 5666089 , fax. 525 666 075
 • Data zamieszczenia: 2020-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pakość
  ul. Rynek 4
  88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax. 525 666 075
  REGON: 92350783000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.3. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje: zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie, na terenie Gminy Pakość, poprzez przebudowę boiska sportowego, budowę zaplecza socjalno- sportowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Boisko będzie miało formę boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej, o nawierzchni sztucznej trawy, która służyć będzie również do innych aktywności (aerobik, bieganie, ćwiczenia wzmacniające). Realizacja projektu ma na celu umożliwienie realizacji projektów społecznych skierowanych do osób z obszaru rewitalizacji wsi Dziarnowo: osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz dzieci i młodzieży, dorastających w rodzinach, których nie stać na zapewnienie dodatkowych zajęć i treningów. 3.4. Zakres robót przewidzianych do wykonania zgodnie z projektem budowlanym: - wykonanie 2 przepustów- zabudowa rowu przydrożnego pod wjazdami, - wykonanie 2 zjazdów z drogi gminnej nr 150413C (z dz. nr ew. 33 na dz. nr ew. 34/92), - wykonanie boiska do piłki nożnej- o nawierzchni z trawy syntetycznej, - wykonanie ogrodzenia z bramami wjazdowymi i furtkami, - wykonanie oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową, - wykonanie infrastruktury podziemnej, - wykonanie dojazdów, dojść i miejsc postojowych dla samochodów osobowych, - wykonanie ścieżek wraz z urządzeniami rekreacji i sportu, - wykonanie budynku zaplecza socjalno- sportowego, - roboty z branży sanitarnej (roboty związane z przyłączeniem wodociągu i kanalizacji sanit.), - elementy zagospodarowania terenu i zieleni. 3.5. Zestawienie powierzchni, zgodnie z dokumentacją projektową: - powierzchnia terenu objętego opracowaniem: 16478,60 m² - powierzchnia boiska do piłki nożnej: 1860,00 m² - powierzchnia chodników i parkingów: 735,30 m² - powierzchnia ścieżek- nawierzchnia mineralna lub mineralno- żywiczna: 705,07 m² - powierzchnia terenów zielonych, biologicznie czynnych: 3776,30 m² - powierzchnia zabudowy budynku zaplecza projektowana: 78,90 m² - powierzchnia zabudowy toalety dla niepełnosprawnych: 25,00 m² 3.6. Zakres i parametry techniczne prac przewidzianych do wykonania: roboty rozbiórkowe: ogrodzenie- pozostałości, betonowe słupki ogrodzeniowe przechodzące przez działkę, tyczenie układu przestrzennego, tj. budynku zaplecza oraz boiska sportowego zgodnie z rysunkami projektu zagospodarowania terenu, roboty ziemne: usunięcie humusu wraz z korytowaniem pod projektowane nawierzchnie oraz wywozem nadmiaru gruntu na odległość do 1 km. 3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), wymagania zawarte w niniejszej SIWZ. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszystkie prace, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Zamawiający, żąda wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) 9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 9.3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2019 r. poz. 2260, oraz z 2019r. poz. 1421) 9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Pakości 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070. 9.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie do dnia i godziny składania ofert, będzie figurowało na rachunku bankowym Zamawiającego. 9.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą w osobnej kopercie, natomiast kopię ww. dokumentu należy dołączyć do oferty. 9.7. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, wadium może wnieść jeden z nich, pod warunkiem, że będzie obejmować w swojej treści zobowiązanie obejmujące wszystkich Wykonawców i zabezpieczać złożoną ofertę. 9.8. Oferta, której wadium nie zostało wniesione, lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9.9. Zamawiający zwraca wadium, wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.12. 9.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7.4.1. 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7.5.1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 7.5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 7.5.1. stosuje się. 7.5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach