Przetargi.pl
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W GIMNAZJUM NR 8 PRZY UL. KS. CZEMPIELA W CHORZOWIE - MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ

Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2-411-261...9 , fax. 32 2-417-458
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
  Rynek 1 1
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 32 2-411-261...9, fax. 32 2-417-458
  REGON: 27625530600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAGOSPODAROWANIE TERENU W GIMNAZJUM NR 8 PRZY UL. KS. CZEMPIELA W CHORZOWIE - MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAGOSPODAROWANIE TERENU W GIMNAZJUM NR 8 PRZY UL. KS. CZEMPIELA W CHORZOWIE - MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ. Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje: 1. roboty rozbiórkowe nawierzchni istniejącego boiska 2. wykonanie nowej nawierzchni syntetycznej boiska na podbudowie betonowej 3. montaż urządzeń wyposażenia sportowego i piłkochwytów 4. wykonanie nawierzchni chodnikowej 5. ułożenie trawnika z gotowej darni Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki nr 6 i 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Ustala się wadium w wysokości 5.000,00 zł. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski Katowice 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671 6. Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto w terminie określonym w pkt. 2 7. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy zdeponować w Kasie Urzędu Miasta pok. 102 w formie oryginału dokumentu przed upływem terminu określonego w pkt. 2. 8. Kserokopię dokumentu, o którym mowa w pkt. 7 potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę wraz z datą potwierdzenia, zaleca się załączyć do pozostałych dokumentów ofertowych. 9. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 ustawy Pzp. 10. Wykonawcy, którzy złożą oferty bez wniesionego wadium będą wykluczeni z postępowania, a ich oferta będzie odrzucona. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, tj.: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chorzow.eu/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach