Przetargi.pl
zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji

Powiat Iławski ogłasza przetarg

 • Adres: 14200 Iława, ul. Gen. Władysława Andersa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 649 07 42 , fax. 089 649 66 00
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Iławski
  ul. Gen. Władysława Andersa
  14200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 649 07 42, fax. 089 649 66 00
  REGON: 51074246800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat-ilawski.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotowa inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu po byłym lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym przyłączami: elektroenergetycznym, wodociągowym, telekomunikacyjnym). 2.Zaprojektowane zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów będzie służyło jako miejsce wypoczynku i rekreacji pacjentów Powiatowego Szpitala w Iławie oraz odwiedzających. 3.Lokalizacja budowy: Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 3, dz. nr 492/2 (w projekcie budowlanym nr działki 33/13 – podział działki i związana z tym zmiana numeracji nastąpiła po wykonaniu projektu budowlanego i wydaniu decyzji pozwolenia na budowę). Powierzchnia obszaru rewitalizowanego: 4660m2. 4.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:  wykonanie komory technicznej żelbetowej,  wykonanie opasek,  instalacje wiat ogrodowych,  wykonanie kanału technicznego,  założenie trawników,  wykonanie nasadzeń,  wykonanie nawierzchni bezpiecznej,  wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, płyt betonowych, bloków betonowych  wykonanie miejsc parkingowych jako utwardzenia z kostki betonowej,  instalacje ścian wodnych,  wykonanie instalacji elektrycznej (oświetlenie i monitoring),  wykonanie instalacji sanitarnej,  dostawę i montaż elementów małej architektury. 5. W ramach robót będących przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, w tym montażu wyposażenia stałego oraz niezbędnych urządzeń (w szczególności sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych). 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarach robót. 8. Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz podania nazw (firm) Podwykonawców o ile są znane na etapie składania oferty. 9. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający określił w rozdziale 24 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45263000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 14000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Iława Nr 55 2030 0045 1110 0000 0166 8970. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na składanie ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej a także gwarancjach bankowych- wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach bankowych: niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank (oświadczenie), zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, zawierającej: termin obowiązywania dokumentu do końca okresu związania ofertą na kwotę gwarantowaną ustaloną w pkt 1, informację, że udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Powiatu Iławskiego dotyczące przetargu na „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji” oraz zobowiązanie banku do wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy – oryginał gwarancji, poręczenia należy złożyć wraz z ofertą do upływu terminu składnia ofert. Dokument winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń; c) gwarancjach ubezpieczeniowych - wadium wnoszone w gwarancjach ubezpieczeniowych: niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez firmę ubezpieczeniową (oświadczenie) zawierającej: termin obowiązywania gwarancji do końca okresu związania ofertą na kwotę gwarantowaną ustaloną w pkt 1, informację, że udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Powiatu Iławskiego dotyczące przetargu „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji” oraz zobowiązanie firmy ubezpieczeniowej do wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy - oryginał gwarancji należy złożyć wraz z ofertą przed upływem terminu składnia ofert. Gwarancja winna zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)- wadium wnoszone w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: niezbędnym jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela (Powiatu Iławskiego), zawierającego: termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na kwotę gwarantowaną ustaloną w pkt 1 informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Powiatu Iławskiego dotyczące przetargu „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji” oraz zobowiązanie poręczyciela wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy - oryginał poręczenia należy złożyć wraz z ofertą przed upływem terminu składnia ofert. Poręczenie winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winna zawierać zapis, iż „dokument zabezpiecza ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia”. W dokumencie winni być wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie składający ofertę, a w przypadku gdy nie jest to możliwe zapis winien brzmieć: dokument zabezpiecza ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bez podania ich nazw”. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w zakresie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy zgodny z załącznikiem Nr 1 do SIWZ, 2. a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do formularza ofertowego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną