Przetargi.pl
ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE TERENU W MIEJSCOWOŚCI NIEPRUSZEWO POPRZEZ BUDOWĘ WIATY BIESIADNEJ

Miasto i Gmina Buk ogłasza przetarg

 • Adres: 64320 Buk, ul. Ratuszowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 140 671 , fax. 618 140 101
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Buk
  ul. Ratuszowa 1
  64320 Buk, woj. wielkopolskie
  tel. 618 140 671, fax. 618 140 101
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.buk.gmina.pl, www.bip.buk.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE TERENU W MIEJSCOWOŚCI NIEPRUSZEWO POPRZEZ BUDOWĘ WIATY BIESIADNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie rekreacyjne terenu w m. Niepruszewo poprzez budowę wiaty biesiadnej drewnianej. Zamierzenie ma na celu zagospodarowanie części terenu oraz stworzenie atrakcyjnego zadaszonego miejsca spotkań. Wiata – miejsce do biesiadowania oraz schronienia dla rowerów Na skraju plaży, wzdłuż pasa zieleni planuje się postawienie wiaty o funkcji biesiadnej oraz parkingu dla rowerów, pow. zabudowy 130,3 m2, wysokość 5,40 m. Poziom +/- 0,00 = 82,80 m n.p.m. Konstrukcja lekka drewniana, nowoczesna w detalu, jednak nawiązująca do tradycji. Konstrukcję wykonać i zabezpieczyć wg projektu konstrukcji z warstwą wykończeniową w kolorze złotego dębu.Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w kolorze naturalnej cegły. Opierzenia i rynny z blachy tytanowo-cynkowej. Warstwy dachu są następujące: - dachówka ceramiczna karpiówka pojedynczo w łuskę - łata 4 cm - kontrłata 4 cm - papa - pełne deskowanie - boazeria heblowana - 3cm - konstrukcja drewniana Plac pod posadzką należy wykończyć kostką brukową. Warstwy posadzki są następujące: - kostka brukowa typu starobruk - 6 cm - podsypka piaskowa - 5 cm - podbudowa z kruszywa łamanego lub mieszanki żwirowo-piaskowej - 15 cm Elementem stanowiącym część wiaty jest podwójny kominek grillowy z kominem. Elementy te wraz ze ściankami murowanymi przy stężeniach konstrukcji należy wykonać z cegły klinkierowej. Dopuszcza się zastosowanie gotowych kominków i obudowanie ich cegłą klinkierową. Nie przewiduje się innych elementów zagospodarowania terenu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej. 2. Niniejszy przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) projektem budowlanym opracowanym przez Rafał MROCZKOWSKI ARCHITEKCI mgr inż. arch. Rafał MROCZKOWSKI, z siedzibą przy ul. Idzikowskiego 9, 60-408 Poznań pod nazwą: „Wiata biesiadna wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr geod. 145/3 Niepruszewo, gmina Buk”, 2) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 3) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi warunków technicznych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 4) szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 5) decyzją pozwolenia na budowę nr 264/18 z dnia 16.01.2018r. wydaną przez Starostę Poznańskiego. 3. UWAGI DO PROJEKTU i SSTWiORB 1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne oraz funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów. 2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, STWiOR ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy. 3) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą: a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji, b) posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. 4) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wskazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 4) W przypadku kiedy z projektu budowlanego/wykonawczego nie wynika wprost zakres robót należy posiłkować się elementami zawartymi w przedmiarach robót. 4. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę: 1. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (.j. Dz.U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.): - wszystkie czynności składające się na roboty budowlane chyba, że z odrębnych przepisów wynika, że te osoby nie muszą być zatrudniane na umowę o pracę. 2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób z wskazaniem tożsamości danej osoby oraz czynności, które były wykonywane przez tę osobę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca składa oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób, o których mowa powyżej. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwatysiącezłotych 00/100) 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018r.,poz. 110). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Nr 83 1020 4144 0000 6502 0007 2116. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1 - pok. 31 lub dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: a). Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. b) Dowód wpłaty wadium w należytej formie i wysokości. c) Pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach