Przetargi.pl
Zagospodarowanie placu przed Kopcem Powstania Warszawskiego od strony ul. Bartyckiej w Warszawie - etap IA

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-528 Warszawa, ul. Hożej 13A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa
  ul. Hożej 13A
  00-528 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 365421948
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zzw.waw.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie placu przed Kopcem Powstania Warszawskiego od strony ul. Bartyckiej w Warszawie - etap IA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie placu przed Kopcem Powstania Warszawskiego wraz ze ścianami oporowymi oraz rozbiórkami budynku i obiektów budowlanych. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ, dokumentacji projektowej m.in. w projektach wykonawczych, STWiOR-ach, stanowiących załączniki do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:1.4.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w ramach jednej umowy, wykonywał* robotę budowalną polegającą na budowie skweru[1] lub parku[2] o powierzchni nie mniejszej niż 800 m².Uwaga!*za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcy) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.[1] Skwer - jest terenem zieleni z trawnikami, klombami, krzewami oraz drzewami, a niekiedy znajdują się tam fontanny, alejki, ławki i inny sprzęt rekreacyjny.[2] Park - teren rekreacyjny, przeważnie z dużą ilością roślinności, w tym często zadrzewiony, wyposażony w małą architekturę (ławki, kosze na śmieci i in.)1.4.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału osobowego, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie, przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji:a) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;b) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej;c) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;d) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót ogrodniczych posiadającą wyższe wykształcenie I stopnia w kierunku architektura krajobrazu lub ogrodnictwo, która wykaże się odbyciem co najmniej 3-letniej praktyki zawodowej w wykonywaniu zamówień związanych z gospodarką zielenią lub w zakresie pielęgnacji terenów zieleni albo wykształcenie średnie kierunkowe: ogrodnicze lub tereny zielone, która wykaże się odbyciem co najmniej 5-letniej praktyki zawodowej w wykonywaniu zamówień związanych z gospodarką zielenią lub w zakresie pielęgnacji terenów zieleni lub mającą ukończony kurs inspektora nadzoru terenów zieleni;e) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika prac pielęgnacyjnych zieleni niskiej i wysokiej w okresie gwarancji, posiadającą minimum wykształcenie średnie o kierunku architektura krajobrazu lub ogrodnictwo oraz 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót ogrodniczych związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej.UWAGA: Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, stosownie do wymogów określonych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.1.4.3. Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej w zakresie dysponowania maszynami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach