Przetargi.pl
„Zagospodarowanie parku w Bolechowie etap II”

Gmina Czerwonak ogłasza przetarg

 • Adres: 62004 Czerwonak, ul. Źródlana
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616 544 204 , fax. 618 120 270
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czerwonak
  ul. Źródlana 39
  62004 Czerwonak, woj. wielkopolskie
  tel. 616 544 204, fax. 618 120 270
  REGON: 63125874400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zagospodarowanie parku w Bolechowie etap II”
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie parku w Bolechowie (ul. Parkowa, dz. 76/2, 78 obręb Bolechowo) w postaci alejek z miejscami odpoczynku i małą architekturą, placem zabaw, wiatą piknikową – etap II, w tym wykonanie, w szczególności następujących robót: 1) Wymiana nawierzchni alejek (krawężniki, obrzeża, podbudowy, podsypki, nawierzchnie amortyzujące z piasku, nawierzchnie żwirowe). 2) Nawierzchnie nowych alejek (krawężniki, obrzeża, podbudowy, podsypki, nawierzchnie amortyzujące z piasku, nawierzchnie żwirowe). 3) Nawierzchnia mineralna siłowni zewnętrznej (krawężniki, obrzeża, podbudowy, podsypki, nawierzchnie amortyzujące z piasku, nawierzchnie żwirowe). 4) Nawierzchnia mineralna wokół altanki (krawężniki, obrzeża, podbudowy, podsypki, nawierzchnie amortyzujące z piasku, nawierzchnie żwirowe). 5) Skarpa – górka (ręczne formowanie nasypów, rozścielenie ziemi urodzajnej, wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach). 6) Elementy placu zbaw (dostawa i montaż domku zjeżdżalni i hamaków). 7) Stoły do gier planszowych i stoły piknikowe (dostawa i montaż stołu do gry w chińczyka, szachy oraz stołów piknikowych wraz z fundamentowaniem). 8) Mała architektura (dostawa i montaż ławki żeliwno–drewnianej i kosza ze słupkiem wraz z fundamentowaniem oraz kompozycja grupy głazów i kamieni polnych), 9) Zieleń – nasadzenia (drzewa gatunek buk pospolity form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów i zabezpieczeniem trzema palikami). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki do niniejszej SIWZ: 1) Dokumentacja projektowa, 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) Przedmiar robót. Na całość wykonanych robót objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmii, licząc od dnia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca winien dysponować minimum dwoma (3) osobami zatrudnionymi w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywać pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), wykonujących przedmiot zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca w niniejszym przedmiocie winien złożyć stosownej treści oświadczenie o zatrudnieniu pracowników, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach