Przetargi.pl
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku

Urząd Gminy Goworowo ogłasza przetarg

 • Adres: 07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 614 066 , fax. 297 614 043
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Goworowo
  ul. Ostrołęcka 21
  07-440 Goworowo, woj. mazowieckie
  tel. 297 614 066, fax. 297 614 043
  REGON: 53899800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goworowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości położonych na terenie gminy Goworowo, na których zamieszkują mieszkańcy. W 2018 roku, zgodnie z otrzymanymi sprawozdaniami od firm odbierających odpady komunalne, bezpośrednio od mieszkańców oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Goworowie odebrano łącznie: - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 w ilości 1 455,76 Mg; - papier i tektura o kodzie 20 01 01 w ilości 45,53 Mg; - tworzywa sztuczne o kodzie 20 01 39 w ilości 39,02 Mg; - szkło o kodzie 20 01 02 w ilości 32,49 Mg; - metale o kodzie 20 01 40 w ilości 13,00 Mg; - odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 w ilości 14,911 Mg; - zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 w ilości 0,2 Mg; - odpady kuchenne ulegające biodegradacji o kodzie 20 01 08 w ilości 7,28 Mg; - odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 w ilości 17,30 Mg; - zużyte opony o kodzie 16 01 03 w ilości 2,78 Mg; - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone o kodzie 15 01 10 w ilości 0,10 Mg; - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23, zawierające niebezpieczne składniki o kodzie 20 01 35 w ilości 2,72 Mg; - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 o kodzie 20 01 36 w ilości 9,60 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów w stosunku do przedstawionej powyżej ilości oraz prawo do zmiany rodzaju odpadów komunalnych w zależności od faktycznych potrzeb i ilości, bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, 2) stosowne Pełnomocnictwo(a) – jeżeli dotyczy, 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach