Przetargi.pl
Zagospodarowanie i utwardzenie terenu nieruchomości o numerze ewidencyjnym gruntów 179/24 obręb 2 w Myśliborzu - II etap (II postępowanie)

Gmina Myślibórz ogłasza przetarg

 • Adres: 74-300 Myślibórz, ul. Rynek im. Jana Pawła II
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957 472 061 , fax. 957 473 363
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Myślibórz
  ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
  74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957 472 061, fax. 957 473 363
  REGON: 52976900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mysliborz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie i utwardzenie terenu nieruchomości o numerze ewidencyjnym gruntów 179/24 obręb 2 w Myśliborzu - II etap (II postępowanie)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie i utwardzenie terenu nieruchomości o numerze ewidencyjnym gruntów 179/24 obręb 2 w Myśliborzu - II etap”. 3.2. Zakres robót obejmuje: 1) roboty przygotowawcze; 2) roboty ziemne; 3) regulacje studzienek; 4) podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic; 5) odwodnienie; 6) organizację ruchu; 3.3. Realizację zadania należy rozpocząć od oznakowania i zabezpieczenia robót. 3.4. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie prac koniecznych do użytkowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem. 3.5. Zamawiający nie zapewnia źródła poboru energii elektrycznej i wody oraz zaplecza budowy. Wykonawca musi zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt media niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zaplecze budowy. 3.6. Wykonawca zapewnia w własnym zakresie i na własny koszt wykonanie pomiarów geodezyjnych (wytyczenie oraz pomiar powykonawczy). 3.7. Zamawiający zamieszcza, jako dokument pomocniczy przedmiar robót. Zamawiający przyjął ryczałtowy sposób rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, dlatego Wykonawca musi pamiętać, że podstawą do kalkulacji ceny w przedmiotowym postępowaniu jest projekt oraz specyfikacje techniczne. 3.8. Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego jego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z realizacją zamówienia. 3.9. Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny z SIWZ, ST, winien być sprawny technicznie, dostosowany do używanych materiałów, warunków wykonywania robót i musi zapewniać wysoką jakość robót. 3.10. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy. 3.11. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w organizowanych przeglądach obiektu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek. 3.12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP. 3.13. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny. 3.14. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych przedmiotem zamówienia i utrzymanie porządku na terenie budowy. 3.15. Zamawiający wskazuje, iż ewentualne użycie w SIWZ przykładów nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez autora projektu i inwestora oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. 3.16. Wykonanie wszystkich prac ma prowadzić do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi, a także obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia. 3.17. Materiały oraz inne wyroby, muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty – wymagane obowiązującymi przepisami. Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów nowych, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w opisie technicznym, dokumentacji projektowej, odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. 3.18. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku rozbiórek, na terenie inwestycji, za wyjątkiem materiałów nadających się do ponownego wykorzystania, które są własnością Zamawiającego. Wykonawca na koszt własny odwiezie odpady na składowisko wskazane przez Zamawiającego. Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odwiezie na miejsce składowania. Miejsce składowania staraniem własnym Wykonawcy. 3.20. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 2) Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, tj.: a) pracownicy fizyczni oraz operatorzy sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3) Szczegółowe informacje w poniższym zakresie zawarto we wzorze umowy, w szczególności: a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta winna zawierać: 1) Formularz Ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Tabelę Elementów Ceny Ryczałtowej sporządzoną wg załącznika nr 1a do SIWZ; 3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 4) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy – zgodnie z pkt 9.2 SIWZ, o ile wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego (Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ). 6) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 7) Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach