Przetargi.pl
Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” - obiekt III Park Miejski Błonia w Pionkach”

Gmina Miasto Pionki ogłasza przetarg

 • Adres: 26-670 Pionki, Aleja Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 341 42 01 , fax. 48 312 11 02
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Pionki
  Aleja Jana Pawła II 15
  26-670 Pionki, woj. mazowieckie
  tel. 48 341 42 01, fax. 48 312 11 02
  REGON: 67022346800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: (url):http://bip.pionki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” - obiekt III Park Miejski Błonia w Pionkach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” - obiekt III Park Miejski Błonia w Pionkach. 2. W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje się realizację m.in. następujących zadań: 1) budowa nowych ciągów pieszych z nawierzchni przepuszczalnej, 2) parking przeznaczony dla samochodów osób korzystających z realizowanej inwestycji z nawierzchni przepuszczalnej,3) plac zabaw z ogrodzeniem, 4) urządzenia sprawnościowe (streetworkout), 5) elementy małej architektury: kosze na śmieci pojedyncze, kosze na śmieci z segregacją, ławki parkowe, leżaki parkowe, stoły piknikowe, tablice informacyjne, stojaki dla rowerów,6) altana ażurowa z pawilonem gastronomicznym oraz toaletą, 7) gospodarka zielenią, nasadzenia roślinne, zakładanie trawnika, 8) sieci elektryczne wewnętrzne zasilania oświetlenia terenu, toalety oraz punktu gastronomicznego,9) instalacje sanitarne pawilonu gastronomicznego i toalety dla pracowników, 10) przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne dla toalety oraz punktu gastronomicznego. 11) wykonanie monitoringu wizyjnego parku (prace nie ujęte w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót).3. W celu zabezpieczenie wizyjnego parku przy ul. 15 Stycznia (Błonie) w Pionkach należy wykonać: 1) montaż 2 szt. kamer obrotowych, o rozdzielczości 2MP, z widocznością w nocy 50m. Kamery muszą być kompatybilne z zainstalowanym systemem: Avigilon Control Center serwer ver. 5.0. w centrum Monitoringu Miejskiego w Pionkach, 2) budowę linku radiowego w technologii 5GHz od kamer do anten radiowych przy Centrum Monitoringu (w tym anteny radiowe do zamontowania) oraz budowę kabla FTP kat. min. 5e, wraz z zabezpieczeniem przeciw-przepięciowym do serwerowi. 4. Ukształtowanie terenu, roboty ziemne Ukształtowanie terenu pozostaje bez większych zmian. Zmiana ukształtowania polega na mikroniwelacji związanej z budową nawierzchni - nasypy skarp do maksymalnie 20-30cm przy nowo założonych nawierzchniach. Nasypy wykonywać z ziemi urodzajnej. Na terenie opracowania projektuje się także niewielkie górki do wysokości 1,5-2,0m (plac zabaw). Poza tym na całym terenie opracowania przewiduje się lokalne wyrównanie terenu poprzez zasypywanie istniejących lokalnie niewielkich obniżeń terenu oraz wymianę warstwy urodzajnej pod trawniki użytkowe. 5. Zieleń 1) wycinka istniejących drzew przeznaczonych do likwidacji – zgodnie z tabelą inwentaryzacji zieleni ujętą w Projekcie budowlano-wykonawczym Zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” - obiekt III Park Miejski Błonia przy ul. Niepodległości w Pionkach (Projekt zagospodarowania terenu, nawierzchnie, zieleń i mała architektura) - załącznik nr 3 do SIWZ, 2) wprowadzenie nowych zróżnicowanych nasadzeń o charakterze naturalistycznym, wzbogacających i różnicujących obecnie występujące na terenie ubogie zbiorowiska roślinne, przewiduje się zastosowanie różnych gatunków roślin rodzimych, odpornych na czasowe przesuszanie i podtapianie. W ramach tych prac planuje się nowe nasadzenia: drzewa liściaste, krzewy wysokie, krzewy średnio wysokie i niskie, rośliny okrywowe, rozmieszczenie nowych trawników rekreacyjnych, łąki kwietne. 3) dbanie o roślinność i nasadzenia zieleni w czasie wstępnego okresu wegetacji* do czasu ostatecznego odbioru wykonanych prac dot. zieleni (do 60 dni od czasu końcowego odbioru wykonanych prac). W tym czasie wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty związane z pielęgnacją zieleni, w tym koszty zużycia wody do podlewania roślinności.6. Opis prac nie wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, a ujętych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót: 1) zakup i dostawa sceny 6x4m (przenośna, rozkładana) – 1 kpl. (pozycja 139 przedmiaru robót),7. Zmiany projektowe wprowadzone przez Zamawiającego konieczne do uwzględnienia przy wyliczeniu ceny ofertowej i wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:1) W celu ujednolicenia wyglądu słupów oświetleniowych parkowych i opraw oświetleniowych występujących obok w parku przy Alei Jana Pawła II Zamawiający wprowadza nw. opisane zmiany w opisie rodzajów słupów i opraw oświetleniowych przyjętych do realizacji zamówienia (liczba słupów, ich lokalizacja oraz sposób zasilenia pozostaje bez zmian)2) Nawierzchnia piesza żywiczna - warstwa ścieralna żwir płukany fr. 4-8mm zalany żywicą poliuretanową lub epoksydowa, obrzeża betonowe lub stalowe.8. Szczegółowy opis oraz zakres robót budowlanych i innych prac obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia zawarty jest: 1) w Projekcie budowlano-wykonawczym Zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” - obiekt III Park Miejski Błonia przy ul. Niepodległości w Pionkach (Projekt zagospodarowania terenu, nawierzchnie, zieleń i mała architektura) - załącznik nr 3 do SIWZ, 2) w Projekcie budowlano-wykonawczym Zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” - obiekt III Park Miejski Błonia przy ul. Niepodległości w Pionkach (branża elektryczna) - załącznik nr 4 do SIWZ, 3) w Projekcie budowlano-wykonawczym Przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla dz. nr ew.1579/42, 1579/34, 421/4, 421/2, 421/11 w Pionkach - załącznik nr 5 do SIWZ,4) w Projekcie budowlano-wykonawczym Zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” - obiekt III Park Miejski Błonia przy ul. Niepodległości w Pionkach (Altana) - załącznik nr 6 do SIWZ, 5) w Przedmiarze robót budowlanych i zieleni - załącznik nr 7 do SIWZ, 6) w Przedmiarze robót elektrycznych - załącznik nr 8 do SIWZ, 7) w Przedmiarze robót przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego - załącznik nr 9 do SIWZ, 8) w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 10 do SIWZ, 9) w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót (roboty elektryczne) - załącznik nr 11 do SIWZ, 10) w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót (przyłącze wodnokanalizacyjne) - załącznik nr 12 do SIWZ. 9. Prace budowlane należy prowadzić i wykonać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zgodnie z dokumentacją projektową wymienioną powyżej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót, będącymi załącznikami do SIWZ. 10. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres 2 lat na prace związane z zielenią- nasadzenia wszelkiego rodzaju roślinności, w tym trawniki. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonanie zamówienie na okres 2-6 lat na wszystkie prace z pominięciem zieleni (nasadzeniami wszelkiego rodzaju roślinności)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach