Przetargi.pl
„ZAGŁĘBIOWSKI PARK LINEARNY – REWITALIZACJA OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINY RZEK PRZEMSZY I BRYNICY - MIASTO BĘDZIN” ZAGOSPODAROWANIE CENNEGO PRZYRODNICZO PARKU KRAKOWSKA współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina ogłasza przetarg

 • Adres: 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 267 92 38 , fax. 32 267 91 34
 • Data zamieszczenia: 2021-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
  ul. 11 Listopada 20
  42-500 Będzin, woj. śląskie
  tel. 32 267 92 38, fax. 32 267 91 34
  REGON: 27625744600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=30&r=r

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ZAGŁĘBIOWSKI PARK LINEARNY – REWITALIZACJA OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINY RZEK PRZEMSZY I BRYNICY - MIASTO BĘDZIN” ZAGOSPODAROWANIE CENNEGO PRZYRODNICZO PARKU KRAKOWSKA współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie Parku Krakowska w Będzinie, polegające na wykonaniu robót ziemnych, korytowaniu pod budowę nawierzchni komunikacji pieszej, robót betonowych dotyczących podbudowy i posadowienia małej architektury w miejscu publicznym, montażu elementów małej architektury w tym ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaków na rowery, stolików, tablic edukacyjno – przyrodniczych, elementów sportowo – rekreacyjnych, utworzeniu placyków edukacyjno – rekreacyjnych, wprowadzeniu nasadzeń zieleni krzewiastej, bylin, traw ozdobnych, drzew ozdobnych i trawników, wycinki podszytu, samosiejek i drzew w złym stanie fitosanitarnym, karczowanie pni, karpiny wraz z wywozem, budowę oświetlenia parkowego wraz z przyłączem oraz poprzez wykonanie wszystkich robót niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ, a zakres robót określa: dokumentacja projektowa załącznik nr 8 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca przyjmując do wykonania ww. roboty obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach