Przetargi.pl
Zadanie nr 1- Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Biłgoraj. Zadanie nr 2- Modernizacja wejść do budynku Urzędu Miasta z uwzględnieniem poprawy dostępności.

Gmina Miasto Biłgoraj ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, Plac Wolności
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 869 600 , fax. 846 869 665
 • Data zamieszczenia: 2020-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Biłgoraj
  Plac Wolności 16
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 846 869 600, fax. 846 869 665
  REGON: 95036902000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umbilgoraj.bip.lubelskie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie nr 1- Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Biłgoraj. Zadanie nr 2- Modernizacja wejść do budynku Urzędu Miasta z uwzględnieniem poprawy dostępności.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych: Zadanie nr 1- Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Biłgoraj. Zadanie nr 2- Modernizacja wejść do budynku Urzędu Miasta z uwzględnieniem poprawy dostępności. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 jest inwestycja polegająca na termomodernizacji istniejącego budynku Urzędu Miasta zlokalizowanego na Placu Wolności 16 w Biłgoraju. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z działania: „Efektywność energetyczna sektora publicznego”. Zamówienie obejmuje między innymi: - roboty rozbiórkowe, w tym m. innymi: konstrukcji dachu, pokrycia z blachy T55 wraz z obróbkami, istniejącego docieplenia, ścianek zewnętrznych koryta ściekowego, urządzeń klimatyzacji, masztów (radiowego i flagowego), rynien i rur spustowych, płotków śniegowych, opraw elektrycznych, okien I piętra i części piwnic z parapetami i podokiennikami, frontowych schodów wejściowych, ramp dla niepełnosprawnych, zadaszenia nad wejściem głównym, demontaż tablicy pamiątkowej JPII i tablic informacyjnych (do ponownego montażu po wykonaniu elewacji), demontaż zegara elektronicznego (do ponownego montażu), barierek, tzw. „żyletek”, rozbiórka płytek typu „gress” i izolacji z papy tarasu, demontaż drzwi zewnętrznych, rozbiórka istniejących dociepleń, rozbiórka cokołów, rozbiórka części instalacji w kotłowni i pomieszczeniu węzła i innych, - odkopanie elewacji ścian piwnic min.1,0m p.p.t wraz z oczyszczeniem i wykonaniem wyprawy wodoszczelnej, - ustawienie rusztowań i ich późniejszy demontaż, - wykonanie robót związanych z dociepleniem i izolacją stropodachu z ponownym montażem urządzeń klimatyzacji, masztów, wykonaniem elementów odwodnienia dachu, obróbek blacharskich, wykonania podkonstrukcji do: instalacji PV, urządzeń klimatyzacji, żaluzji (attyki), elewacji kominów, odpowietrzeń kanalizacji itd., - wykonanie robót związanych z dociepleniem i izolacją ścian metodą lekką suchą i lekką mokrą budynku pietra, parteru, piwnic i spodu piętra części wspornikowej wraz z wykonaniem docelowych tynków szlachetnych oraz elewacji z płyt włóknowo-cementowych poszczególnych części piętra, parteru i piwnic, - wykonanie posadzki tarasu, schodów i podestów zewnętrznych, - wyprowadzenie z wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej i wykonanie instalacji oświetlającej elewacje i zasilającej zegary zewnętrzne, - wymiana parapetów wewnętrznych i podokienników zewnętrznych I piętra, parteru i piwnic wraz z finalnym wykonaniem tzw. glifów po stronie wewnętrznej i zewnętrznej, - wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, oczyszczenia i malowania zewnętrznych słupów z rur stalowych, - montaż stolarki okiennej PCV z okleiną obustronną drewnopodobną – I piętra i piwnic oraz stolarki aluminiowej drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej (wiatrołap), - montaż instalacji odgromowej, - montaż wsporników i tzw. „żyletek” z profili aluminiowych anodowanych, - montaż parapetów wewnętrznych i podokienników zewnętrznych, - montaż ścianki (żaluzji) wokół dachu, - montaż nowych rur spustowych, - montaż wyłazu dachowego, - montaż i uruchomienie instalacji PV z możliwością monitoringu i zarządzania energią, - montaż i uruchomienie kompletnego węzła cieplnego wraz z automatyką i instalacją z możliwością monitoringu i zarządzania energią, - wykonanie robót adaptacyjnych budowlanych i instalacyjnych dla pomieszczenia węzła cieplnego i kotłowni, - modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., - wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, - inne roboty towarzyszące, - dokonanie niezbędnych uruchomień, rozruchów, pomiarów, badań itd. 1.Szczegółowy zakres opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, STWiOR. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy i uzupełniający do dokumentacji dla sporządzenia wyceny przez Wykonawcę. Uwaga! 2.Zamawiający informuje, że: •projektowany cokół wzdłuż elewacji, przewidziany w projekcie budowlanym do wykonania z płytek granitowych, należy wykonać w technologii lekko suchej z płyt włóknowo-cementowych na ruszcie aluminiowym jak dla elewacji parteru, •projektowaną nawierzchnię tarasu przed wejściem do USC z płytek granitowych – należy zastąpić posadzką kwarcową – „dywan kwarcowy” wykonany w systemie antypoślizgowym, satyna. Posadzka składająca się m.in. z: warstwy podkładowej, nawierzchni epoksydowej, piasku kwarcowego oraz nawierzchni poliuretanowej barwionej w masie. Posadzkę razem z podkładem należy wykonać ściśle wg wytycznych producenta, systemy odporne na czynniki atmosferyczne przeznaczone do zastosowań na zewnątrz. Kolor jasny szary lub piaskowy – do ustalenia na etapie wykonawczym na podstawie próbek dostarczonych przez Wykonawcę. •skuć istniejące płytki wraz z podłożem i wykonać podłoże wraz z nawierzchnią cienkowarstwową antypoślizgową wraz z obróbkami systemowymi, okapnikami, • projektowaną fasadę ścian parteru budynku metodą lekko-suchą z płyt włóknowo-cementowych, należy wykonać z płyt grubości od 8 do 12[mm] włącznie. Mocowanie wg projektu budowlanego lub technologii przyjętego systemu danego producenta (np. klejenie) w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie wykonawstwa, wielkość płyt do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. •montaż automatycznych drzwi zewnętrznych wejściowych i wewnątrz wiatrołapu musi odpowiadać przepisom p.poż. ( §240. Ust.4 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). 3.Wszystkie kolory (elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, schodów, podokienników, parapetów itd.) do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. 4.Teren bezpośrednio przyległy do budynku Urzędu Miasta stanowi plac budowy przekazany do firmy Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, która realizuje zadanie w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia m. Biłgoraj”. 5.Wykonawca uwzględni fakt, ze roboty prowadzone będą w tzw. „czynnym zakładzie”. Należy uzgodnić z Zamawiającym czas i sposób ich prowadzenia oraz zabezpieczenia. 6.Zamawiający wymaga, aby wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne (podpory pod urządzenia na dachu) były wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo na uzgodniony z Zamawiającym kolor RAL. Dodatkowe informacje: 1.Całość prac wykonać z zachowaniem warunków wykonawstwa i odbioru obowiązujących przy prowadzeniu robót budowlanych oraz przy zachowaniu obowiązujących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 2.Do budowy wykonawca stosować może wyłącznie materiały spełniające wymogi art.10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r z późniejszymi zmianami. 3.Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub oświadczenia producenta. 4.Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W przypadku wyrządzenia szkód w trakcie realizacji robót z winy wykonawcy, zobowiązany jest on usunąć je na własny koszt. 5.Wszystkie materiały i urządzenia Wykonawca ma obowiązek uzgodnić przed ich zamówieniem z Zamawiającym po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru. 6.Wszystkie wymagania techniczne określone w dokumentacji technicznej należy traktować jako minimalne. Zamawiający w żaden sposób nie sugeruje Wykonawcy konkretnego dostawcy lub producenta urządzenia lub materiału. 7.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami. 8.Przed odbiorem końcowym robót, wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową umożliwiającą odebranie komisyjne obiektu i przekazanie go do użytku (należą tu m. innymi: pozwolenie na użytkowanie (o ile jest wymagane), opis technologiczny wykonanych robót, atesty i certyfikaty jakości dla wbudowanych materiałów, wyniki testów i pomiarów, instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń itp.) 9.Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 9.1 Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 9.2 Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: a) Czynności związane z pracami dekarskimi. b) Czynności związane z pracami dociepleniowymi. c) Czynności związane z pracami przy wykonaniu sieci i instalacji energetycznych. d) Czynności związane z pracami przy wykonaniu sieci i instalacji sanitarnych. 10.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy (Załącznik do SIWZ). 11.Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 12.Dopuszcza się możliwość wykonania robót zamiennych nieskutkujących wykroczeniem poza przedmiot zamówienia, gdy: •nastąpi zmiana sposobu wykonania jakiegoś elementu robót, pod warunkiem że nie zostanie zmieniony zakres ilościowy, a jedynie zmieniana technologia, zastosowane inne materiały lub zmienione miejsce wykonywanych prac, ale w ramach tego samego zadania. •wykonawca zaproponował w ofercie zastosowanie materiałów określonych w dokumentacji, a w trakcie budowy z uzasadnionych względów np. zaprzestanie produkcji, pojawienia się materiałów nowej generacji, technologii, chce użyć innego równoważnego materiału spełniającego warunki określone w specyfikacjach technicznych. •Zamienność powyższa będzie możliwa w przypadku zapewnienia rozwiązań projektowych, materiałów i urządzeń o parametrach, co najmniej takich samych, które stanowiły podstawę wyboru oferty, stosownie do zaistniałych zmian warunków realizacji robót i pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia. 13. Potrzeba wykonania ewentualnie dodatkowego zakresu robót będzie odrębnego postępowania. 14.Wszystkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez właściciela sieci. Przed rozpoczęciem robót, przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci. Przy realizacji zadania Wykonawca powinien respektować wszystkie wymagania określone w warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach. 15.Materiał z rozbiórek nie nadający się do ponownego użycia Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 2 „Modernizacja wejść do budynku Urzędu Miasta Biłgoraj z uwzględnieniem poprawy dostępności”. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji wejść do budynku Urzędu Miasta zlokalizowanego przy Placu Wolności 16. Inwestycja ma na celu m.in. poprawę dostępności do obiektu poprzez zainstalowanie dźwigu osobowego, wykonanie pochylni, wprowadzenie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, które umożliwią dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Wykonywany obiekt spełnia wymagania i standardy opisane w poradniku: „Standardy dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych” https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osobniepelnosprawnych/. Zakres inwestycji obejmuje m. innymi: 1)Roboty rozbiórkowe. Do wyburzenia/rozbiórki przeznaczono: • istniejące zadaszenie nad głównym wejściem do budynku, • schody i pochylnię przy głównym wejściu, • schody i pochylnię z południowo-zachodniej strony prowadzące na taras, • schody przy wejściu na północnej elewacji (spocznik do pozostawienia), • adaptacyjne rozbiórki na elewacji południowej w celu montażu dźwigu wraz z łącznikiem. 2)Przebudowę istniejących wejść do budynku (wschodnie – główne, południowe oraz północne). • Elewacja wschodnia – frontowa. Wejście główne. Nad głównym wejściem należy wykonać zadaszenie z profili stalowych. Profile sięgające na odległość projektowanych (i częściowo wykonanych) murków gazonów przed budynkiem. Pokrycie dachu pełne z blachy płaskiej (zarówno od spodu – jako podbitka oraz od góry dachu) na deskowaniu pełnym. Odprowadzenie wody z dachu do wbudowanych w pionowe profile rur spustowych a następnie do kanalizacji deszczowej. Wykonać schody terenowe z bloków granitowych oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych z nawierzchni cienkowarstwowej, antypoślizgowej. Górna krawędź „przekryta” daszkiem granitowym. Wykonanie barierek i poręczy, gazony kwietnikowe, obudowa rozdzielnicy RG. Elementy przestrzenne i podświetlane identyfikacyjne Miasta Biłgoraj ( napis, herb ). Panel LED ( godzina, data, informacje o stanie powietrza). Light box – z nadrukami postaci w strojach regionalnych. Oświetlenie elewacji, komunikacyjne. Konstrukcje linowe dla pnączy. • Elewacja południowa - Wejście południowe. Dźwig osobowy. Taras. Łącznik. Do wykonania szyb windowy panoramiczny – przeszklony ( 3-przystankowy) zlokalizowany przy południowej elewacji budynku, przy krawędzi istniejącego tarasu wraz z łącznikiem do budynku na poziomie I pietra i wydzieleniem pomieszczenia narzędziowego w poziomie piwnic. Ze względu na stan konstrukcji budynku szyb windowy należy wykonać jako całkowicie „oddylatowany” od budynku. W miejscu istniejących schodów żelbetowych prowadzących na poziom tarasu zaprojektowano nowe schody terenowe z bloków granitowych ograniczone podmurówką z bloczków betonowych murowanych do poziomu tarasu. Nawierzchnia tarasu do renowacji. Odprowadzenie wody z dachu szybu i łącznika na dach budynku do projektowanych rynien. Wykonanie barierek, poręczy i obróbek (schody i taras). Wykonanie tzw. „żyletek” z profili stalowych. Panel LED ( godzina, data, informacje o stanie powietrza). Oświetlenie elewacyjne, komunikacyjne, zasilanie energetyczne obwodów oświetleniowych i urządzeń (winda, panel LED), instalacja teletechniczna, gazony kwietnikowe, konstrukcje linowe dla pnączy. • Elewacja północna - Wejście boczne do obiektu. Istniejące schody przeznaczono do przebudowy. Do wykonania poszerzenie spocznika oraz budowę nowego biegu schodowego. Spocznik i schody z bloków granitowych na gruncie, ścianki z bloczków betonowych, ściany obłożone płytami włókno – cementowymi. Wykonanie barierek i poręczy. Oświetlenie elewacyjne, komunikacyjne, zasilanie obwodów oświetleniowych. • Elewacja zachodnia – oświetlenie elewacyjne z zasilaniem. 3)Inne roboty ogólnobudowlane i instalacyjne. • Zasilenie dźwigu, wszystkich obwodów oświetlenia elewacji budynku głównego i podświetlanych elementów architektonicznych, urządzeń (paneli LED) itp. • Wykonanie elementów udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami – nawierzchnie dotykowe. • Roboty adaptacyjne pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (I piętro - szyb windowy – łącznik – korytarz). • Inne roboty towarzyszące, barierki, poręcze, napisy, elementy identyfikacyjne Miasta Biłgoraj, itd. • Dokonanie niezbędnych uruchomień, rozruchów, pomiarów, badań, uzyskanie świadectwa UDT itd. Szczegółowy zakres opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, STWiOR. Uwaga! 1.Projektowaną fasadę ściany piwnicy (przy wejściu do sali konferencyjnej budynku) metodą lekko-suchą z płyt włóknowo-cementowych, należy wykonać z płyt grubości od 8 do 12[mm] włącznie. Mocowanie wg projektu budowlanego lub technologii przyjętego systemu danego producenta (np. klejenie) w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie wykonawstwa, wielkość płyt do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 2.Wszystkie kolory (elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, schodów itd.) do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. 3.Teren bezpośrednio przyległy do budynku Urzędu Miasta stanowi plac budowy przekazany do firmy Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, która realizuje zadanie w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia m. Biłgoraj”. 4.Wykonawca uwzględni fakt, ze roboty prowadzone będą w tzw. „czynnym zakładzie”. Należy uzgodnić z Zamawiającym czas i sposób ich prowadzenia oraz zabezpieczenia. 5.Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy i uzupełniający do sporządzenia wyceny przez Wykonawcę. 6.Zamawiający wymaga, aby wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne (podpory pod urządzenia na dachu) były wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo na uzgodniony z Zamawiającym kolor RAL. Dodatkowe informacje: 7.Całość prac wykonać z zachowaniem warunków wykonawstwa i odbioru obowiązujących przy prowadzeniu robót budowlanych oraz przy zachowaniu obowiązujących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 8.Do budowy wykonawca stosować może wyłącznie materiały spełniające wymogi art.10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r z późniejszymi zmianami. 9.Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub oświadczenia producenta. 10.Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W przypadku wyrządzenia szkód w trakcie realizacji robót z winy wykonawcy, zobowiązany jest on usunąć je na własny koszt. 11.Wszystkie materiały i urządzenia Wykonawca ma obowiązek uzgodnić przed ich zamówieniem z Zamawiającym po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru. 12.Wszystkie wymagania techniczne określone w dokumentacji technicznej należy traktować jako minimalne. Zamawiający w żaden sposób nie sugeruje Wykonawcy konkretnego dostawcy lub producenta urządzenia lub materiału. 13.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami. 14.Przed odbiorem końcowym robót, wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową umożliwiającą odebranie komisyjne obiektu i przekazanie go do użytku (należą tu m. innymi: pozwolenie na użytkowanie (o ile jest wymagane), świadectwo UDT na dźwig osobowy, opis technologiczny wykonanych robót, atesty i certyfikaty jakości dla wbudowanych materiałów, wyniki testów i pomiarów, instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń, powykonawcza inwentaryzacje geodezyjną itp.) 15.Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 16. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 17.Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: a) Czynności związane z pracami budowlanymi i montażowymi. b) Czynności związane z pracami dociepleniowymi. c) Czynności związane z pracami przy wykonaniu sieci i instalacji energetycznych. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy (Załącznik do SIWZ). 18.Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 19.Dopuszcza się możliwość wykonania robót zamiennych nieskutkujących wykroczeniem poza przedmiot zamówienia, gdy: • Nastąpi zmiana sposobu wykonania jakiegoś elementu robót, pod warunkiem że nie zostanie zmieniony zakres ilościowy, a jedynie zmieniana technologia, zastosowane inne materiały lub zmienione miejsce wykonywanych prac, ale w ramach tego samego zadania. • Wykonawca zaproponował w ofercie zastosowanie materiałów określonych w dokumentacji, a w trakcie budowy z uzasadnionych względów np. zaprzestanie produkcji, pojawienia się materiałów nowej generacji, technologii, chce użyć innego równoważnego materiału spełniającego warunki określone w specyfikacjach technicznych. • Zamienność powyższa będzie możliwa w przypadku zapewnienia rozwiązań projektowych, materiałów i urządzeń o parametrach, co najmniej takich samych, które stanowiły podstawę wyboru oferty, stosownie do zaistniałych zmian warunków realizacji robót i pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia. 20. Potrzeba wykonania ewentualnie dodatkowego zakresu robót będzie odrębnego postępowania. 21.Wszystkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez właściciela sieci. Przed rozpoczęciem robót, przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci. Przy realizacji zadania Wykonawca powinien respektować wszystkie wymagania określone w warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach. 22.Materiał z rozbiórek nie nadający się do ponownego użycia Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. Uwaga Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń/oznaczeń o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1- 3 PZP, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważny”, „równoważne opisywanym”. Towary/materiały/urządzenia/rozwiązania równoważne w stosunku do towarów/materiałów/urządzeń/ rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej za pomocą wskazań określonych w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1-3 ustawy PZP to towary/materiały/urządzenia/rozwiązania o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Przyjmuje się, że wszelkie towary/materiały/urządzenia rozwiązania opisane w sposób jw., określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary/materiały/urządzenia/rozwiązania oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego; Wykonawca, który powołuje się na towary/materiały/urządzenia/rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez załączenie stosownych dokumentów. Złożone przez Wykonawcę dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium 1 Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: - 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). 2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na konto bankowe Zamawiającego, prowadzone w Banku PKO BP O/Biłgoraj, Nr konta bankowego 72 1020 5385 0000 9202 0004 2549 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r.poz. 110, ze zm.). Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu lub pozostałych formach o których mowa w rozdziale IX pkt 3 SIWZ, musi z nich wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zadanie nr 1- Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Biłgoraj. Zadanie nr 2- Modernizacja wejść do budynku Urzędu Miasta z uwzględnieniem poprawy dostępności. 4 W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 ppkt 2) -5) SIWZ muszą zawierać określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art.46 ust. 5 PZP. Kserokopię dokumentów potwierdzających wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, natomiast oryginał gwarancji/poręczenia należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jedna na jego zwrot bez dekompletowania oferty. 5 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 6 Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 12 7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9 Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesienie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,(jeżeli dotyczy) 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty 2. Oświadczenia wzór zał. 2 i 3 do SIWZ 3. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli dotyczy 5. Dowód wniesienia wadium W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższe dokumenty opisano szczegółowo w rozdziale XI SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach