Przetargi.pl
ZADANIE NR 1 - Odcinkowy remont nawierzchni bitumicznej w ulicy Augustiańskiej i Fabrycznej w Ciechanowie ZADANIE NR 2 - Remont nawierzchni chodnika w ul. 3-go Maja (odc. od wjazdu do Parku J. Dąbrowskiego do ul. Grodzkiej - strona lewa) w Ciechanowie ZADANIE NR 3- Remont nawierzchni betonowej (parkingu) w ul. Pułtuskiej 20a w Ciechanowie

Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 023 6749200 , fax. 0 23 672 29 63
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów
  Plac Jana Pawła II 6 6
  06-400 Ciechanów
  tel. 023 6749200, fax. 0 23 672 29 63
  REGON: 13037782400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umciechanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZADANIE NR 1 - Odcinkowy remont nawierzchni bitumicznej w ulicy Augustiańskiej i Fabrycznej w Ciechanowie ZADANIE NR 2 - Remont nawierzchni chodnika w ul. 3-go Maja (odc. od wjazdu do Parku J. Dąbrowskiego do ul. Grodzkiej - strona lewa) w Ciechanowie ZADANIE NR 3- Remont nawierzchni betonowej (parkingu) w ul. Pułtuskiej 20a w Ciechanowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z : przedmiarem robot załączonym do siwz. Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST), D - M - 00.0.00 Wymagania Ogólne, D - 05.03.05 nawierzchnie z betonu asfaltowego, D - 08.02.00 chodniki, D - 08.03.01 betonowe obrzeżą chodnikowe, D - 08.01.01 - 08.01.02 krawężniki , D - 08.04.01 wjazdy i wyjazdy z bram D - 03.02.01a regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej, D - 01.02.04 rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów, D - 08. 01. 01 - 08.01.02 krawężniki D - 04.06.01 podbudowa z chudego betonu . Szkicowy zakres prac do wglądu w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska ul. 17 Stycznia 60B (budynek BGŻ) poziom minus 1 pokój nr 2 w godz. 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku. Wykonawca powinien oznakować teren zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu drogowego i oznakowania robót, opracowanym zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz. U. nr 177 poz. 1729, gdyż prace będą wykonywane na terenie drogi czynnej dla ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umciechanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach