Przetargi.pl
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 
2 000 000,00 złotych (dwa miliony złotych) 
na sfinansowanie inwestycji

Gmina Olszanica ogłasza przetarg

 • Adres: 38-722 Olszanica,
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-13 461-76-10 , fax. 0-13 461-73-73
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olszanica 81
  38-722 Olszanica, woj. podkarpackie
  tel. 0-13 461-76-10, fax. 0-13 461-73-73
  REGON: 37044005700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.olszanica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 
2 000 000,00 złotych (dwa miliony złotych) 
na sfinansowanie inwestycji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zaciągnięcia kredytu wypłacanego 
jednorazowo w kwocie 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych)
z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji. 2. Szczegółowe warunki zamówienia, w tym standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp: 1) Okres wykorzystania kredytu do dnia 30.04.2020 r. w całości. 2) Kredyt zostanie wykorzystany zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Olszanica Nr XVIII/115/2020, 3) Kredyt będzie przekazany na żądanie Zamawiającego, w całości na jego rachunek prowadzony w banku wybranym do obsługi budżetu gminy. 4) Okres karencji przy spłacie kredytu do 31.12.2020 r.; 5) Okres kredytowania od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2030 roku 6) Spłata odsetek miesięczna począwszy od pierwszego miesiąca, w którym wykorzystano transzę kredytu, 7) Bazowa stopa oprocentowania oparta będzie na stawce WIBOR 3M na dzień 23.03.2020r. powiększona o marżę Wykonawcy, 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez dodatkowych opłat i kosztów, 9) Marża Wykonawcy jest stała w okresie umowy, 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów i opłat, 11) Spłata kapitału nastąpi w 10 ratach kwartalnych w terminach do 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31.12 każdego roku w latach 2021 – 2030 wg. poniższego harmonogramu: a) 2021 rok - 200 000,00 w czterech równych ratach po 50 000,00 zł każda, b) 2022 rok - 200 000,00 w czterech równych ratach po 50 000,00 zł każda, c) 2023 rok - 200 000,00 w czterech równych ratach po 50 000,00 zł każda, d) 2024 rok - 200 000,00 w czterech równych ratach po 50 000,00 zł każda, e) 2025 rok - 200 000,00 w czterech równych ratach po 50 000,00 zł każda, f) 2026 rok - 200 000,00 w czterech równych ratach po 50 000,00 zł każda, g) 2027 rok - 200 000,00 w czterech równych ratach po 50 000,00 zł każda, h) 2028 rok- 200 000,00 w czterech równych ratach po 50 000,00 zł każda, i) 2029 rok - 200 000,00 w czterech równych ratach po 50 000,00 zł każda, j) 2030 rok - 200 000,00 w czterech równych ratach po 50 000,00 zł każda, 12) Oprocentowanie i prowizja za udzielenie kredytu stanowią koszty obsługi kredytu, 13) Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie, 14) Za spłatę odsetek od rat kapitału należy przyjąć dzień obciążenia rachunku Zamawiającego . Jeżeli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i kredytu następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 15) Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę odpowiadającą kwocie zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami Wykonawcy, 16) Zamawiający nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, 17) Zakłada się złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych (umowa kredytowa, weksel In blanco, deklaracji wystawienia weksla In blanco), 18) Zamawiający nie korzysta z leasingu oraz emisji papierów dłużnych, 19) Sprawozdania budżetowe oraz uchwały i zarządzenia zmieniające budżet Gminy Olszanica dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.olszanica.pl) 20) Waluta PLN.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 
jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną