Przetargi.pl
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu Gminy Lubanie związanego z realizacją zadań inwestycyjnych

Gmina Lubanie ogłasza przetarg

 • Adres: 87732 Lubanie, Lubanie
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 513 312 , fax. 542 513 312
 • Data zamieszczenia: 2018-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubanie
  Lubanie
  87732 Lubanie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 513 312, fax. 542 513 312
  REGON: 91086687300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: lubanie@lubanie.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu Gminy Lubanie związanego z realizacją zadań inwestycyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągniecie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu Gminy Lubanie z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej Sarnówka-Kałęczynek - 230.000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zosin - 465.000,00 zł, Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej -196.000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probostwo Dolne - 330.000,00 zł, Rozbudowa drogi gminnej Kaźmierzewo-Ustronie - 213.000,00 zł, Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - 294.000,00 zł Kwota kredytu łącznie - 1.728.000,00 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  Wykażą, że posiadają aktualne zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.) lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych (tylko w przypadku gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Bankowego), jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiedni dokument,  Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie przedstawionych dokumentów – spełnia/nie spełnia,  W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek podmioty mogą spełniać łącznie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Składanych wraz z ofertą –formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 - oryginał: a) oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji - oryginał, b) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji - oryginał, c) upoważnienie - pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy) – wzór stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji - oryginał, d) wykaz części zamówienia przeznaczonych do podwykonania – wzór zawarty w załączniku nr 1. Wypełnienie tabeli i załączenie jest obowiązkowe wyłącznie wtedy, gdy wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom - oryginał, e) w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował zasobem tych podmiotów, w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, określające w szczególności (wzór stanowi załącznik nr 6 – oryginał):  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2) Składane w ciągu 3 dni (bez wezwania) od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp, – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 - oryginał. 3) Składanych przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego (min. 5 dni) - oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia i innych: d) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach