Przetargi.pl
„Zabudowa zapadlisk na wałach rzeki Wirowa”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Hanasiewicza 17B
  35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zabudowa zapadlisk na wałach rzeki Wirowa”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zabudowa zapadlisk na wałach rzeki Wirowa. Zakres ww. robót budowlanych obejmuje m. innymi: 1) Ręczne usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus bez darni. 2) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III. 3) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III. Zakup ziemi przez wykonawcę na uzupełnienie brakującej ziemi po wykopie i zagęszczeniu ziemi. 4) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t (krotność 20). 5) Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV. 6) Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV. 7) Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III. 8) Wzmacnianie powierzchni skarp po zabudowie nor geowłókninami, sposób ręczny, geowłóknina – ułożenie biowłókniny z przybiciem kołkami. 9) Przykrycie biowłókniny 5 cm warstwą humusu – skarpa i korona. 10) Darniowanie krawędzi skarp pasami darniny o szerokości 30 cm z humusem w miejscu nawiązania biowłókniny z korpusem wału.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty (zał. nr 1 do s.i.w.z.), Kosztorys ofertowy (zał. nr 1 do oferty), *Pełnomocnictwo (zał. nr 4 do oferty) , Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zał. nr 5 do oferty),* jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach