Przetargi.pl
Zabezpieczenie ratownicze osób pływających i kąpiących się w Krytej Pływalni w Chrzanowie w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

"Kryta Pływalnia" w Chrzanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-500 Chrzanów, ul. Mydlana
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 326 230 440 , fax. 326 230 440
 • Data zamieszczenia: 2020-10-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Kryta Pływalnia" w Chrzanowie
  ul. Mydlana 20
  32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
  tel. 326 230 440, fax. 326 230 440
  REGON: 35718257900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.malopolska.pl/kpwchrzanowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie ratownicze osób pływających i kąpiących się w Krytej Pływalni w Chrzanowie w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie: Zabezpieczenie ratownicze osób pływających i kąpiących się w Krytej Pływalni w Chrzanowie w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do SIWZ . Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ jak i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby osoby bezpośrednio uczestniczące w realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności ratownicy zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 917 z późn. zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75252000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 350 ze zm.), czyli uzyskał zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ze zgody Ministra Spraw Wewnętrznych musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca może wykonywać ratownictwo wodne w szczególności na obszarze powiatu chrzanowskiego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach