Przetargi.pl
Zabezpieczenie lewego wału ppow. n/rz Błotnicą w km 0+370

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-421 Szczecin, ul. Wyzwolenia 105
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 440 51 00 , fax. 91 440 51 01
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
  ul. Wyzwolenia 105 105
  71-421 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 440 51 00, fax. 91 440 51 01
  REGON: 00103633600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.ZZMIUW.PL
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie lewego wału ppow. n/rz Błotnicą w km 0+370
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym obiektu budowlanego - wał przeciwpowodziowy lewy n/rz Błotnicą, polegających na zabezpieczeniu wału w obrębie syfonu pod rzeką Błotnicą w km 0+370. Lokalizacja robót: Planowane roboty zlokalizowane są na działce nr 250/1 obręb Karcino gmina Kołobrzeg powiat kołobrzeski. Charakterystyka obiektu: wał przeciwpowodziowy lewy n/rz Błotnicą Klasa wału - IV Lokalizacja: km 0+150-7+840 rz. Błotnicy. Długość wału L=7,690km. Rzędna korony wału 2,20 m npm. Szerokość korony wału 3,0m. Nachylenie skarp 1:2. Technologia wykonania robót: Wykop mechaniczny do poziomu góry studni syfonu - 54m3 Rozbiórka przykrycia studni syfonu z płyt betonowych wraz z utylizacją. Wykonanie grodzy ziemnej na rowie melioracyjnym SB-K -2szt. Pompowanie wody z wykopu 40mg. Wykop mechaniczny do poziomu dna wlotu do studni syfonu. Wykonanie studni syfonu do poziomu korony wału wraz z pokrywą żelbetową z włazem. Zamiana odcinka rowu SB-K na wlocie do studni na dł. 5,0m na rurociąg średnicy 80cm. Zasypka z zagęszczeniem studni i rurociągu, zabezpieczenie wlotu do rurociągu kiszką faszynową, brukiem i darniną. Formowanie korony i skarp wału wraz z zabezpieczeniem skarp poprzez darniowanie. Prace porządkowe wraz z wyplantowaniem i obsiewem drogi dojazdowej po koronie wału. Powyższe roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót wraz z kosztorysem nakładczym (zał. nr 3 do SIWZ) oraz dokumentacją techniczną (zał. nr 4 do SIWZ), założeniami szczegółowymi określonymi w katalogach norm, informacjami określonymi w kartach produktów, obowiązującymi przepisami BHP i p.poż, a także wskazaniami i zaleceniami Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach