Przetargi.pl
Zabezpieczenie i ochrona zabytkowego spichlerza przed awarią (powstaniem katastrofy budowlanej) i dalszemu pogarszaniu się stanu technicznego budynku, położonego w Komorznie przy ul. Parkowej 10, działka nr 29/37.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-068 Opole, 1-go Maja
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (77) 400-09-41, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
  1-go Maja 6
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. (77) 400-09-41, , fax. -
  REGON: 36784953800113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie i ochrona zabytkowego spichlerza przed awarią (powstaniem katastrofy budowlanej) i dalszemu pogarszaniu się stanu technicznego budynku, położonego w Komorznie przy ul. Parkowej 10, działka nr 29/37.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zabezpieczenie i ochrona zabytkowego spichlerza przed awarią (powstaniem katastrofy budowlanej) i dalszemu pogarszaniu się stanu technicznego budynku, położonego w Komorznie przy ul. Parkowej 10, działka nr 29/37. 2. Szczegółowy zakres robót został opisany w: 1) Projekcie budowlanym – załącznik nr 10 do siwz, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (stwiorb) – załącznik nr 8 do siwz, 3) przedmiarze robót– załącznik nr 9 do siwz, 4) pozwoleniu na budowę - załącznik nr 11 do siwz, 5) pozostałe informacje o przedmiocie umowy zostały zawarte we wzorze umowy - załącznik nr 7 do siwz,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45213200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.530,00 zł 11.2. Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy, Zamawiający określił kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia netto. 11.3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium – najpóźniej w terminie określonym dla dnia składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonego jako ostateczny termin składania ofert). 11.4. Wadium w formie, o którym mowa w ust. 11.5 pkt 1), zostanie uznane jako wniesione, jeżeli zostanie zaksięgowane przez Bank na rachunku, o którym mowa w ust. 11.5 pkt 1) przed upływem terminu składania ofert 11.5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy KOWR OT w Opolu, w BGK Oddział Opole nr 43 1130 1219 0026 3116 1420 0002 z adnotacją "Wadium – spichlerz Komorzno POSTĘPOWANIE NR OP.WOP.ZP.1.2019.RB". W przypadku wniesienia wadium przez inną osobę bądź inny podmiot nie będący wykonawcą, w treści przelewu należy wpisać oprócz w/w adnotacji, również nazwę wykonawcy (firmy), którego oferta będzie zabezpieczona. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późń. zm).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.2. W zw. z art. 22a ust. 2 wykonawca wraz z ofertą składa zobowiązanie innego podmiotu (załącznik nr 6 do siwz) – w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu spełnienia warunku o którym mowa w rozdziale VI ust. 6.1. pkt 3 siwz. Załącznik nr 6 do siwz stanowi jedynie propozycję treści zobowiązania, która ma pomóc Wykonawcy w wypełnieniu przesłanek o których mowa w ust. 6.1. pkt 3 rozdziału VI siwz. 1) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2) Zobowiązanie, o którym mowa powyżej składane jest w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną