Przetargi.pl
Wznoszenie i remont grodzeń sadów na terenie Nadleśnictwa Białowieża w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża ogłasza przetarg

 • Adres: 17-230 Białowieża, Wojciechówka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6812405, 6812410, , fax. 856 812 405
 • Data zamieszczenia: 2020-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża
  Wojciechówka 4
  17-230 Białowieża, woj. podlaskie
  tel. 085 6812405, 6812410, , fax. 856 812 405
  REGON: 50026851000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialowieza.bialystok.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wznoszenie i remont grodzeń sadów na terenie Nadleśnictwa Białowieża w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Remont grodzeń sadów (wszystkie materiały zapewnia Wykonawca) w oddziałach: 01-02-1-02-525C-i-00; 01-02-1-02-526A-d-00; 01-02-1-01-501C-a-00; 01-02-1-03-546C-g-00; 01-02-1-03-580A-h-00. Do remontu zaplonowano ok. 300 m ogrodzeń (ilość uszkodzonego płotu) i 5 bramek. 2) Wznoszenie grodzeń sadów (wszystkie materiały zapewnia Wykonawca) w oddziałach: 01-02-1-01-453B-i-00; 01-02-1-01-453B-f-00. w ilości ok. 550 m ogrodzeń sadów owocowych (453Bi – 250 m; 453Bf – 300 m). 3) Szczegółowy zakres prac zawiera OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45342000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 400,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 9.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku w banku PNB Paribas Bank Polska S.A. – nr rachunku PL 07 2030 0045 1110 0000 0072 1950 z dopiskiem: wadium postępowanie SA.270.1.16.2020 – wznoszenie ogrodzeń w ramach Projektu. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 9.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 9.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 9.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarci ofert. Pozostałe informacje zawiera SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach