Przetargi.pl
Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gminy Dobczyce w 2020 roku

Gmina Dobczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 32-410 Dobczyce, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123 721 700 , fax. 122 712 993
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobczyce
  ul. Rynek 26
  32-410 Dobczyce, woj. małopolskie
  tel. 123 721 700, fax. 122 712 993
  REGON: 35155542400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gminy Dobczyce w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów gminnych położonych na terenie Gminy Dobczyce w okresie do 31 grudnia 2020 r., z następujących obiektów: 1) Budynek Administracyjny - Rynek 26, Dobczyce; 2) Budynek Ośrodek Zdrowia - Rynek 16 Dobczyce; 3) Cmentarz komunalny - ul. Garncarska Dobczyce; 4) Cmentarz komunalny - ul. K. Wielkiego, Dobczyce; 5) Odpady zielone z obiektów komunalnych - (oczyszczalnia ścieków, cmentarze komunalne, parki) – Dobczyce; 6) Baza – ul. Górska 31 Dobczyce; 7) Budynek komunalny - ul. Kilińskiego 4 Dobczyce.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, • Wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, • Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów, o którym mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz.U. z 201 r., poz. 701 ze zm.), w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony załącznik Oferta nr 1; 2) Wypełniony załącznik do oferty nr 1A; 3) oświadczenie, Załącznik Nr 3; 4) oświadczenie, Załącznik Nr 4; 5) wykaz sprzętu na Załączniku Nr 6, 6) zakres podwykonawców na Załączniku Nr 7, jeżeli dotyczy 7) oświadczenie RODO na Załączniku Nr 8, , jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach