Przetargi.pl
Wywóz nieczystości stałych, odpadów pobadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach, przy ul. Przemysłowej 2 w podziale na dwie części.

Instytut Techniki Budowlanej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8251303, 8252885 , fax. 228 257 730
 • Data zamieszczenia: 2020-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Techniki Budowlanej
  ul. Filtrowa 1
  00-611 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8251303, 8252885, fax. 228 257 730
  REGON: 63650000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.itb.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz nieczystości stałych, odpadów pobadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach, przy ul. Przemysłowej 2 w podziale na dwie części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: „odpady z betonu" o kodach: 17 01 01; 17 01 07” Część 2: „pozostałe odpady" o kodach: 12 01 01; 15 01 10;15 02 03; 16 02 14; 17 01 80; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03;17 04 01; 17 04 02; 17 04 03; 17 04 04; 17 04 05; 17 04 06; 17 04 07; 17 06 04; 17 09 04; 19 12 01; 19 12 03”; Miejsce realizacji zamówienia: Instytut Techniki Budowlanej Oddział Mazowiecki w Pionkach ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) 2.600,00 zł dla części I; b) 6.800,00 zł dla części II. 16.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 16.3. Wadium należy wnieść w następujących formach, do wyboru: a) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy: Bank PEKAO SA 16 1240 5918 1111 0000 4906 9512 ; b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 16.4. Wadium w pieniądzu zostanie skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Do oferty należy załączyć potwierdzenie wniesienia wadium. 16.5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. Gwarancja lub poręczenie musi zostać załączone do oferty w oryginale. 16.6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 16.7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 16.8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganej wysokości w określonej formie lub formach, o których mowa w punkcie 16.3. zostanie odrzucona. 16.9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 16.12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 16.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego Wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. numeracja zgodna z SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek , jeżeli wykaże że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu i przetwarzania odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U z 2013 r., poz. 21 z późn. Zm.) dla odpadów o kodach: dla części I.: 17 01 01; 17 01 07 dla części 2.: 12 01 01; 15 01 10;15 02 03; 16 02 14;; 17 01 80; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 17 04 01; 17 04 02; 17 04 03; 17 04 04; 17 04 05; 17 04 06;17 04 07; 17 06 04; 17 09 04; 19 12 01; 19 12 03 zgodnie z katalogiem odpadów określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. poz.1923, z miejsc składowania odpadów na terenie Oddziału Mazowieckiego ITB w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (oraz w pkt. 15.4. SIWZ), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, sporządzone zgodnie z treścią formularza zamieszczonego w Załączniku Nr II.5 (Formularz ”Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej”). Oświadczenie powinno być złożone w siedzibie Zamawiającego w oryginale. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach