Przetargi.pl
Wyprodukowanie i dostawa materiałów reklamowych na Europejskie Dni Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-924 Warszawa, Kopernika 36/40
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-04-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Dziedzictwa
  Kopernika 36/40
  00-924 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 015263890
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nid.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyprodukowanie i dostawa materiałów reklamowych na Europejskie Dni Dziedzictwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego toreb bawełnianych z nadrukiem1. Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego roll up’ów tekstylnych o podstawie płaskiejPrzedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego tatuaży czarnych, zmywalnychPrzedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego notesów z logo
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach