Przetargi.pl
Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie w pomoce dydaktyczne w ramach programu rządowego Cyfrowa szkoła

Gmina Stryków ogłasza przetarg

 • Adres: 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 7198002 , fax. 42 7198193
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stryków
  ul. Kościuszki 27 27
  95-010 Stryków, woj. łódzkie
  tel. 42 7198002, fax. 42 7198193
  REGON: 47205783300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strykow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie w pomoce dydaktyczne w ramach programu rządowego Cyfrowa szkoła
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie jest realizowane ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gminy Stryków sprzętu komputerowego wraz z jego rozmieszczeniem, instalacją, montażem, uruchomieniem i wdrożeniem w ramach realizacji projektu. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga realizacji następujących zadań: 1. Dostawa, rozmieszczenie, montaż i instalacja projektora multimedialnego ściennego krótkoogniskowego (1 szt.), 2. Dostawa 2 uchwytów do mocowania projektora ściennego krótkoogniskowego, 3. Dostawa, rozmieszczenie i instalacja wizualizera (1 szt.), 4. Dostawa pamięci USB - PENDRIVE 16GB (34 szt.), 5. Dostawa myszy komputerowej optycznej (31 szt.), 6. Dostawa listew zasilających 5-cio gniazdowych (7 szt.), 7. Dostawa i montaż tablicy sucho - ścieralnej (1 szt.), 8. Dostawa markerów do tablic sucho - ścieralnych (4 różne kolory + gąbka= 1 komplet) - 4 komplety, 9. Dostawa, mikrofonu (1 szt.), 10. Przeprowadzanie dwu dniowego szkolenia oraz warsztatów w wymiarze 12 h - 6 godzin w każdym dniu. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający wymaga: a. Instalacji, montażu dostarczonego sprzętu, b. Szkolenia - warsztatów, c. wymaga się by serwis gwarancyjny świadczony był w miejscu instalacji sprzętu - czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego, usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w ciągu 5 dni od momentu zgłoszenia usterki. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), fax, e-mail lub WWW. d. w przypadku Sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy niż określony w pkt. c czas na naprawę sprzętu, Zamawiający wymaga podstawienia na czas naprawy Sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Sprzęt zastępczy podstawiony zostanie nie później niż w ciągu kolejnego dnia roboczego od chwili zdiagnozowania awarii/usterki. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. Dostarczony sprzęt musi być wyprodukowany w 2012 roku oraz musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Do oferty należy dołączyć dla wszystkich oferowanych urządzeń opis oferowanych urządzeń potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego. Informacje o nazwie producenta, nazwie modelu oraz numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw ani numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Każdy opis musi być oznaczony numerem zadania którego dotyczy. Pomoce dydaktyczne muszą spełniać następujące warunki: a) posiadają deklaracje CE, b) są wyprodukowane w 2012 r., fabrycznie nowe, nieużywane, niepowystawowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich, c) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim, d) posiadają okres udzielonej gwarancji określony w SIWZ, a w przypadku wizualizera - nie krótszy niż 5 lat. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta. Jednostkowy koszt zakupu nie może przekroczyć 3 500,00 PLN Oznaczenie wg CPV: 32.34.00.00-8 Mikrofony, 39.29.20.00-5 Tablice, 39.29.23.00-9 Przybory do pisania, 30.23.74.10-6 Myszka do komputera, 80.00.00.00-9 Usługi szkoleniowe Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazana w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy/om. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323400008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości 400,00 PLN, (słownie: czterysta złotych zero groszy), 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert, 3. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Strykowie 528785 0002 2001 0000 1993 0006 lub w jednej z poniżej podanych form: a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielni kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 z 2010 r. Nr 96, poz. 620), 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy przekazać przelewem na konto Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty, 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał wniesienia wadium należy złożyć w pokoju nr 21 w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert. Oferta zabezpieczona na krótszy okres niż wymagany zostanie odrzucona. 6. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne i że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 Ustawy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 Ustawy. 9. Złożenie oferty niezabezpieczonej akceptowaną formą wadium wskazaną w ust. 3 będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.strykow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach