Przetargi.pl
Wyposażenie klubu dziecięcego w Leszczynie - Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek.

Gmina Trzciana ogłasza przetarg

 • Adres: 32-733 Trzciana, Trzciana
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 648 44 20 , fax. 14 613 63 01
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzciana
  Trzciana 302
  32-733 Trzciana, woj. małopolskie
  tel. 14 648 44 20, fax. 14 613 63 01
  REGON: 85166064800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzciana.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie klubu dziecięcego w Leszczynie - Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do klubu dziecięcego w Leszczynie - Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: klocki, puzzle, lalki, kołyski dla lalek, piankowy wąż, tor przeszkód, kreatywny parawan, jeździki, traktory, pojazdy, basen z piłeczkami, piankowy bujak, drewniany zegar, pluszak, piłki gumowe, podłoga interaktywna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3.Przedmiot zamówienia ma być dostarczony (wraz z montażem jeżeli dotyczy) na adres: Leszczyna 132, 32-733 Trzciana. 4.Wykonawca jest zobowiązany do sprzedaży i dostarczenia do Zamawiającego wszystkich składników wyposażenia fabrycznie nowych, wolnych od wad, wykonanych w bezpiecznych technologiach oraz zdatnych do użytkowania w momencie odbioru. Produkty, które tego wymagają muszą posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 5.Wszystkie elementy wyposażenia wymagające montażu lub złożenia, muszą być złożone i zamontowane przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 6.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac towarzyszących niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu, rozumianych jako dostarczenie, wniesienie, montaż (jeżeli dotyczy), instalacja (jeżeli dotyczy), rozruch (jeżeli dotyczy), przekazanie do eksploatacji oraz przeprowadzenie niezbędnego szkolenia obsługi sprzętu (dotyczy podłogi interaktywnej). 7.Zamawiający wskazuje, że składając ofertę Wykonawca musi uwzględnić wytyczne w sprawie minimalnej gwarancji na przedmiot zamówienia. Minimalny okres gwarancji na poszczególne elementy składowe dostawy wynosi 12 miesięcy. 8.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie prawem wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczonego wyposażenia w formie papierowej. 9.Wykonawca po zawarciu Umowy uzgodni harmonogram dostawy. 10.Pozostałe szczegóły zostały zawarte we wzorze Umowy, a także w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu (bez wezwania ze strony Zamawiającego) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, 2) wypełniony formularz ofertowy, 3) formularz cenowy, 4) pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty – w przypadku, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, w szczególności z rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014r., poz. 1114 oraz z 2016r., poz. 352), względnie innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 5) pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach