Przetargi.pl
Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie

Krakowskie Biuro Festiwalowe ogłasza przetarg

 • Adres: 30-311 Kraków, ul. Wygrana 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 354 25 00 , fax. 12 354 25 01
 • Data zamieszczenia: 2016-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe
  ul. Wygrana 2 2
  30-311 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 354 25 00, fax. 12 354 25 01
  REGON: 35121004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biurofestiwalowe.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gminna instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wynajem urządzeń multimedialnych wraz z ich montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertów odbywających się w ramach 9. Festiwalu Muzyki Filmowej Krakowie w hali Tauron Arena Kraków (Kraków, ul. Lema 7) w dniach 28,29 i 30 maja 2016 r. oraz w Centrum Kongresowym ICE Kraków (Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17) w dniach 26 i 27 maja 2016 r. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323220006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 2.1. w pieniądzu płatne przelewem na następujący numer rachunku bankowego Zamawiającego: 81 1020 2892 0000 5002 0590 9983 z dopiskiem: wadium - multimedia, DP-271-34/2016. Wadium musi znaleźć się na wskazanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert. Za chwilę wpływu wadium uznaje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359) - składane w oryginale w sekretariacie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert lub załączane do oferty. W przypadku załączenia dokumentu wadium do koperty zawierającej ofertę nie należy spinać w/w dokumentu z ofertą ani nie należy numerować go jako kolejnej strony oferty. 3. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi: 3.1. być wystawione na Zamawiającego -Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków; 3.2. mieć okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą; 3.3. zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela (gwaranta), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądania Zamawiającego, które zawierać będzie oświadczenie o zaistnieniu jednej z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy lub w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - na pierwsze żądanie Zamawiającego, które zawierać będzie oświadczenie o zaistnieniu jednej z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy w stosunku do co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu, Zamawiający zwraca wykonawcom przesyłką listową poleconą za potwierdzeniem odbioru. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11.4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wówczas wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zapewnienie zasilania UPS do urządzeń
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biurofestiwalowe.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach