Przetargi.pl
Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą oraz usługą transportową dla potrzeb jednostek Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg

 • Adres: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0048 12 6179655 , fax. 0048 12 6179653
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
  ul. Przy Rondzie 5
  31-547 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 0048 12 6179655, fax. 0048 12 6179653
  REGON: 140580428
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kssip.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą oraz usługą transportową dla potrzeb jednostek Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu pojazdów przeznaczonych do transportu osób autokarami wraz z kierowcami, busami wraz z kierowcami w celu przewożenia uczestników szkoleń, wykładowców, pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: część 1: Transport Kraków, cześć 2: Transport Lublin. Opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział 3 SIWZ oraz załącznik 1 a do SIWZ (OPZ Kraków - Formularz kalkulacja szczegółowa dla części 1), załącznik 1 b do SIWZ (OPZ Lublin - Formularz kalkulacja szczegółowa dla części 2). Warunki realizacji zamówienia zawiera również wzór umowy- załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60170000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony dla każdej części, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem – licencję lub zezwolenie uprawniające do wykonania przewozów krajowych osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. 2017 r. poz. 2200 ze zm.). Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w SIWZ w następującym układzie: a)wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną: -Formularz oferty – wg załącznika nr 1 do SIWZ; -Załącznik nr 1 a do SIWZ - (OPZ Kraków- Formularz kalkulacja szczegółowa dla części 1) -jeśli Wykonawca składa ofertę na cześć 1, -Załącznik nr 1 b do SIWZ - (OPZ Lublin Formularz kalkulacja szczegółowa dla części 2) -jeśli Wykonawca składa ofertę na cześć 2, b)oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 SIWZ; c)w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; d)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty winno zostać załączone bądź to pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) bądź to umowa o współpracy, z której takie pełnomocnictwo będzie wynikać. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia wskazana została w załączniku nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach